مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

282

دانلود:

85

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه میزان اثر بی‌حسی بین دو روش بلاک عصب دندانی تحتانی (Conventional & Akinosi)

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 50

چکیده

 در این مطالعه میزان اثر بی‌حسی بین دو روش بلاک عصب دندانی تحتانی (روشConventional  و Akinosi) مقایسه شد. تعداد 80 بیمار مراجعه‌کننده به بخش جراحی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت کشیدن دندانهای خلفی فک پایین به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. بیماران انتخاب‌شده, در گروه سنی 15 تا 60 سال قرار داشتند. به همه بیماران 8/1 میلی‌لیتر محلول بی‌حسی لیدوکائین 2% همراه با آدرنالین 80000/1 تزریق شد. پس از تزریق به دو روش مورد مطالعه, موارد میزان احساس درد به هنگام تزریق, آسپیراسیون مثبت, زمان شروع بی‌حسی, مدت زمان بی‌حسی, عمق بی‌حسی و میزان بی‌حسی بافتهای نرم مربوط به اعصاب حسی فک پایین مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که میزان احساس درد هنگام تزریق در تکنیک Conventional بیشتر است؛ همچنین بین دو تکنیک تفاوت معنی‌داری وجود داشت. موارد آسپیراسیون مثبت در تکنیک Conventional بیشتر از Akinosi بود که به ترتیب 5/12% و 5% گزارش شد؛ ولی اختلاف بین آنها از نظر آماری معنی‌دار نبود. بی‌حسی عصب Long Buccal در تکنیک Akinosi بیشتر بود (حدود 75%) و در این تحقیق اختلاف معنی‌داری در بی‌حسی عصب, Long Buccal بین دو تکنیک مشاهده شد. اختلاف معنی‌داری در میزان عمق بی‌حسی بین دو تکنیک مشاهده نشد؛ همچنین میزان موفقیت در تکنیک Conventional حدود 5/87% و در تکنیک Akinosi 80 بود و هیچ اختلاف معنی‌داری بین دو تکنیک وجود نداشت. در این تحقیق زمان شروع اثر بی‌حسی لب و زبان نیز بررسی شد. میانگین زمان شروع بی‌حسی لب در تکنیک Conventional حدود 3 دقیقه و در تکنیک 4 Akinosi دقیقه گزارش شد ولی اختلاف معنی‌داری بین دو تکنیک مشاهده نشد. در تکنیک Conventional شروع بی‌حسی زبان سریعتر بود و میانگین زمان شروع بی‌حسی زبان بین دو تکنیک تفاوت معنی‌داری را نشان داد؛ همچنین مدت‌زمان بی‌حسی لب و زبان نیز بررسی شد که اختلاف معنی‌داری بین دو تکنیک مشاهده نشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.