مشخصات نشــریه

مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی تهران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: سالنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1024-641x

شاپا الکترونیک

: 2008-2444

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر امیررضا رکن

سردبیر

: دکتر تبسم هوشمند

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88978349 (021)

نمابر

: 88497400 (021)

تارگاه

: jdm.tums.ac.ir

پست الکترونیک

: majalefarsi@yahoo.com

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، کدپستی: 1417614411

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

367,371

دانلود یکساله

281,778