مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

278

دانلود:

103

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه آرتی کایین با لیدوکایین بر میزان درد حین بلاک عصب آلوئولار تحتانی (IANB)

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 67

چکیده

 سابقه و هدف: درد ضمن تزریق تقریبا در ھ مه بیماران شایع است. با توجه به کمبود مطالعات انجام شده در این حوزه, به منظور مقایسه درد ضمن تزریق آرتیکایین و لیدوکایین, این تحقیق روی مراجعین به بخش جراحی فک و صورت واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 96-1395 انجام گرفت.مواد و روش ها: تحقیق به روش randomized single blind split mouth clinical trial انجام گرفت. کلیه بیمارانی که نیاز به تزریق بلاک دو طرفه فک پایین داشتند مطالعه شدند. هر طرف فک به طور تصادفی به دو گروه شاهد (لیدوکایین2%) و مورد (آرتی کایین 4%) تخصیص پیدا کرد. برای هر فرد یک تزریق انجام شد و میزان درد حین تزریق با مقیاس VAS ده گزینه ایی, که در آن صفر نبود درد و ده بیشترین درد است, با پرسش از بیمار, ثبت شد. سپس در هفته بعد تزریق در طرف دیگر فک انجام شده و میزان درد به طریق فوق ثبت گردید. محلول های مورد استفاده لیدوکایین 2% با اپی نفرین1.80000  ساخت شرکت دارو بخش و آرتی کایین 4% با اپی نفرین 1.100000 ساخت کارخانه septodent فرانسه بود. سوزن مورد استفاده 27 گیج بلند ساخت کارخانه NRK ایران بود. هر کارتریج طی 60 ثانیه تزریق شد و در هر دو سمت تزریق توسط یک نفر انجام شد.در نهایت نتایج بدست آمده با آزمون MANN_ U_ WHITNEY مورد ارزیابی قرارگرفت.یافته ها: تحقیق بر روی 20نفر (40 نمونه) انجام شد که میزان درد ضمن تزریق لیدوکایین 1.9±0.85 و آرتیکایین 1.1±0.71 بود که درد ضمن تزریق آرتیکایین 0.8 واحد و یا 42% کمتر از لیدوکایین بود. (p<0005).نتیجه گیری: به نظر میرسد میزان درد حین بلاک عصب آلوئولار تحتانی (IANB) در آرتی کایین کمتر از لیدوکایین است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.