مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

335

دانلود:

95

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثر لیدوکائین با فنتانیل و لیدوکائین بر عمق و طول بی حسی ناشی از بلاک عصب آلوئولار تحتانی

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 17

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به اهمیت عمق و طول بی حسی در ارایه خدمات تهاجمی دندانپزشکی و وجود گزارشاتی مبنی بر تاثیر مثبت اضافه کردن مخدرها با لیدوکائین بر عمق و طول مدت بی حسی و نیز وجود کاستی ها در تحقیقات قبلی و به منظور تعیین تاثیر لیدوکائین اپی نفرینه با فنتانیل ولیدوکائین اپی نفرینه بر عمق و طول بی حسی ناشی از بلاک عصب آلوئولارتحتانی انجام گرفت.مواد و روش ها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی از نوع cross-over روی تعداد 19 نفر و 38 نمونه انجام گرفت. دندان مولر اول, کانین واینسیزور لترال به عنوان دندان مورد وکانین سمت مقابل به عنوان دندان شاهد, در فواصل متفاوت توسط پالپ تستر,جهت بررسی بی حسی پالپ, به مدت 60 دقیقه ارزیابی شدند. حداکثر خروجی پالپ تستر (80.80) به عنوان بی حسی کامل قلمداد شده و بر این اساس موفقیت بی حسی, شکست بی حسی ,سرعت آغاز بی حسی و طول مدت بی حسی مورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: تحقیق روی تعداد 19 بیمار و 38 نمونه انجام گرفت. میزان درد, زمان شروع بی حسی لب و پالپ کارآمدی تزریق بر حسب نوع دندان و نیز میزان بقای بی حسی در نمونه های مورد بررسی مشابه بوده و اختلاف آن ها به لحاظ آماری معنی دار نبود(p<0.2) .نتیجه گیری: به نظر می رسد که اضافه کردن فنتانیل به محلول لیدوکایین اپی نفرینه تغییر معنا داری در افزایش موفقیت در دندان های مورد بررسی ایجاد نمی کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.