مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

174

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین میزان موفقیت دانشجویان ترم 10 دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی تهران در تزریق بی حسی بلاک عصب آلوئولار تحتانی

صفحات

 صفحه شروع 285 | صفحه پایان 289

چکیده

 زمینه و هدف: ترزیق بی حسی یکی از ارکان مهم در دندانپزشکی محسوب می شود و در بین تکنیک های مختلف تزریق بی حسی, تکنیک بلاک عصب آلوئولار تحتانی (IANB) به روش غیرمستقیم یکی از کاربردی ترین و شایع ترین تکنیک ها می باشد. از طرفی, میزان موفقیت در این تکنیک بنا به دلایلی که وجود دارد, در کتب مرجع رقم نسبتا پایینی را به خود اختصاص داده است. بنابراین در این مطالعه سعی شده است میزان موفقیت دانشجویان ترم 10 دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی تهران مورد ارزیابی قرار گیرد.روش بررسی: در این مطالعه تعداد n=20 نفر از بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی دهان و فک و صورت واجد شرایط ورود به تحقیق, انتخاب شدند و بر روی هر کدام از آنها در 2 روز مختلف 2 تزریق IANB یکی توسط دانشجوی ترم 10 و دیگری توسط استاد (یا رزیدنت) بخش جراحی دهان و فک و صورت انجام شد و با استفاده از Pin Prick Test موفقیت یا شکست هر کدام از تزریق ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در روش Pin Prick Test جهت تعیین موضع بی حس شده از نوک سنجاق یا سوند استفاده می شود. در این تحقیق از آزمون غیرپارامتری willcoxon استفاده شد.یافته ها: نتایج بدین ترتیب بود که 70% تزریق دانشجویان ترم 10, موفقیت آمیز بود و این رقم در مورد استادان (یا رزیدنت ها) بخش جراحی دهان و فک و صورت 90% بدست آمد که تفاوت معنی داری از لحاظ آماری بین این 2 گروه مشاهده گردید.نتیجه گیری: تفاوت آماری قابل توجهی در بین دو گروه مشاهده شد, امید است که از طریق آموزش عملی بیشتر, این تفاوت در مطالعات آینده کاهش یابد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.