مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بهداشت مواد غذایی
سال:1394 | دوره:5 | شماره:2 (پیاپی 18)
صفحه شروع:1 | صفحه پایان:26

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,613

دانلود:

376

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مروری بر تاثیر ضدمیکروبی اسانس ها

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 26

چکیده

 با توجه به اثرات سوء نگه دارنده های شیمیایی در مواد غذایی فرآوری شده, استفاده از ترکیبات ضدمیکروبی بی خطر از جمله اسانس و عصاره های گیاهان امری ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام این مطالعه مروری, تعیین اثر اسانس های متفاوت بر باکتری های مختلف می باشد. مطالعه از نوع مروری-سیستماتیک (Systematic review) است که طی آن تعداد زیادی از مقالات مرتبط از پایگاه های داده داخلی و خارجی دریافت و مورد ارزیابی قرار گرفت. از میان 462 مقاله یافت شده, تعداد 76 مقاله بر اساس عنوان و چکیده آن ها برای بررسی بیشتر انتخاب گردیدند. بر اساس نتایج مطالعات مختلف, تاثیر اسانس های گوناگون بر باکتری های بیماری زا و مولد فساد مشخص گردید و موثرترین و ضعیف ترین اسانس ها معرفی شدند. هم چنین مشخص گردید که تاثیر اسانس ها بر باکتری های گرم مثبت بیشتر از گرم منفی است. در مواردی نیز اسانس ها اثر مهاری بر باکتری های مفید نظیر لاکتوباسیل ها داشتند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.