مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,989

دانلود:

311

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه خواص ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی گیاه بیلهر

صفحات

 صفحه شروع 378 | صفحه پایان 386

چکیده

 مقدمه و هدف: با توجه به مقاومت میکروارگانیسم ها نسبت به آنتی بیوتیک ها, محققین در پی کشف مواد ضد میکروبی جدیدی هستند. در این میان گیاهان دارویی نقش مهمی را بازی می کنند, لذا هدف از این مطالعه بررسی خواص ضد میکروبی گیاه بیلهر روی تعدادی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی بود.مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج انجام شد. بعد از جمع آوری و تهیه عصاره هیدروالکلی گیاه بیلهر, این عصاره بر روی10  میکروارگانیسم اثر داده شد. همچنین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد و حداقل غلظت کشندگی این عصاره روی باکتری ها اندازه گیری شد. سپس قطر هاله عدم رشد عصاره با آنتی بیوتیکی های استاندارد مقایسه شد. لازم به ذکراست تمام آزمایش های انجام شده 3 بار تکرارشدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری آنالیز واریانس و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: این مطالعه نشان داد که غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره گیاه بیلهر نسبت به همه میکروارگانیسم ها مقاوم است. در غلظت20  میلی گرم بر میلی لیتر باکتری های استرپتوکوکوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیس به ترتیب هاله عدم رشدی معادل با 10 و 13 میلی متر را نشان دادند. در غلظت40  میلی گرم بر میلی لیتر عصاره حداکثر قطر هاله عدم رشد مربوط به استاف اورئوس برابر با 15 میلی متر بود و در غلظت 80 میلی گرم بر میلی لیتر حداکثر قطر هاله عدم رشد مربوط به استاف اورئوس برابر با 20 میلی متر بود. قابل قبول ترین حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد میکروارگانیسم و حداقل غلظت کشندگی میکروارگانیسم به ترتیب20  و 40 میلی گرم بر میلی لیتر بود که مربوط به استافیلوکوکوس اورئوس, استافیلوکوکواپیدرمیس و استرپتوکوک پنومونیه می باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی گیاه بیلهر در مقایسه با آنتی بیوتیک های استاندارد اثر ضد میکروبی قابل قبولی بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس واستافیلوکوکوس اپیدرمیس دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شریفی، اصغر، نغماچی، محسن، و بهرامی، سمانه. (1389). مطالعه خواص ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی گیاه بیلهر. ارمغان دانش، 15(4 (پی در پی 60))، 378-386. SID. https://sid.ir/paper/77517/fa

  Vancouver: کپی

  شریفی اصغر، نغماچی محسن، بهرامی سمانه. مطالعه خواص ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی گیاه بیلهر. ارمغان دانش[Internet]. 1389؛15(4 (پی در پی 60)):378-386. Available from: https://sid.ir/paper/77517/fa

  IEEE: کپی

  اصغر شریفی، محسن نغماچی، و سمانه بهرامی، “مطالعه خواص ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی گیاه بیلهر،” ارمغان دانش، vol. 15، no. 4 (پی در پی 60)، pp. 378–386، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/77517/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی