مشخصات نشــریه

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

بهداشت مواد غذایی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-7647

شاپا الکترونیک

: 2476-6968

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر افشین جوادی

سردبیر

: دکتر حمید میرزایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 6372274-3396263 (0411)

نمابر

: 3303881 (0411)

تارگاه

: journal.iaut.ac.ir

پست الکترونیک

: foodhygiene@iau.ac.ir

نشانی

: تبریز، ضلع شرقی اتوبان پاسداران، مجتمع دانشگاهی آزاد اسلامی، واحد تبریز، دفتر فصلنامه، کدپستی: 15589

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

128,297

دانلود یکساله

74,800