مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

388

دانلود:

79

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نیازهای آموزشی کارشناسان آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 12

چکیده

 مقدمه. نیازسنجی با شناسایی نیازهای مهم, مبنایی برای تعیین اهداف و بستر مناسبی برای سازماندهی سایر عناصر مهم, حول نیازهای اولویت یافته فراهم می سازد. پژوهش حاضر به منظور تعیین نیازهای آموزشی کارشناسان آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سه زمینه مهارت (فنی تخصصی, ادراکی و انسانی) انجام شده است.روش ها. روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی بوده, جامعه آماری شامل کارشناسان آموزش کل و دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (47 نفر) می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات, پرسشنامه که با روایی محتوا و پایایی ضریب آلفای کرونباخ تایید شده. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS, به صورت فراوانی, میانگین و آزمون های t, ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: میزان نیاز آموزشی کارشناسان آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه مهارت های فنی – تخصصی, ادراکی و انسانی بیش از سطح متوسط بود. همچنین رابطه معنی داری بین رشته تحصیلی و سابقه خدمت و پست سازمانی کارشناسان با نیازهای آموزشی آنان وجود نداشت ولی بین سن و نیاز به مهارت رابطه معکوس وجود داشت.بحث. کارشناسان آموزش در هر سه حیطه فنی - تخصصی, ادراکی و انسانی, نیاز به دوره های آموزش مداوم دارند که از این میان, بیش از همه در زمینه مهارت های فنی – تخصصی احساس نیاز آموزشی می نمایند. پیشنهاد می شود به منظور ارتقای دانش و مهارت افراد شاغل در سازمان به این نیازها توجه و دوره های آموزشی لازم ارایه گردد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.