مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: انتظام اجتماعی
سال:1388 | دوره:1 | شماره:3
صفحه شروع:53 | صفحه پایان:78

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

180

دانلود:

88

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه نیازهای کارکنان نیروی انتظامی در دو مقطع زمانی سال های 82 و 86

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 78

چکیده

 هدف و مساله: این تحقیق با هدف مقایسه نیازهای کارکنان ناجا در دو مقطع زمانی 1382 و 1386 انجام پذیرفت. برای نیل به این هدف موضوع تحقیق بر اساس نیازهای پنجگانه فیزیولوژیکی, ایمنی, اجتماعی, احترام و خودشکوفایی مورد پژوهش قرار گرفته است.نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که نیازهای کارکنان نسبت به سال 82 تغییر کرده است. به این صورت که نیازهای فیزیولوژیکی افزایش و نیازهای ایمنی, اجتماعی, احترام و خودشکوفایی کاهش یافته اند.روش: این پژوهش از نظر نوع, کاربردی و به لحاظ روش, پیمایشی از نوع طولی است و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ناجاست که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین از پرسشنامه برای اندازه گیری نیازهای کارکنان ناجا استفاده شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.