مشخصات نشــریه

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

صاحب امتیاز

: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1608-9359

شاپا الکترونیک

: 1735-8892

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علیرضا یوسفی

سردبیر

: دکتر طاهره چنگیز

مدیر داخلی

:

تلفن

: 36692685 (031)

نمابر

: 36692685 (031)

تارگاه

: ijme.ir

پست الکترونیک

: ijme@edc.mui.ac.ir

نشانی

: اصفهان، خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی، کد پستی: 8174673461

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

4,303,287

دانلود یکساله

3,309,659