نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (مسلسل 56)
 • صفحات: 

  67-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1012
 • دانلود: 

  408
چکیده: 

زمینه و هدف: برخی محققین معتقدند که تجویز گلوکز انسولین پتاسیم (GIK) در مبتلایان به انفارکتوس قلبی همراه با بالارفتن قطعه ST (STEMI) باعث کاهش مرگ و میر می گردد. اما برخی دیگر این یافته ها را نقض کرده اند. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثرات محلول GIK بر پیامدهای کوتاه مدت بیماران مبتلا به STEMI انجام شده است. مواد و روش ها: کارآزمایی بالینی سه سوکور بر روی 72 بیمار مبتلا به STEMI در بخشCCU  بیمارستان واسعی سبزوار، از مهر ماه 1387 تا تیر ماه 1388 انجام شد. بیماران به روش تصادفی سازی بلوکی به دو گروه درمان استاندارد انفارکتوس قلبی و گروه GIK اضافی (گلوکز 25 درصد، 50 واحد انسولین رگولار در لیتر و 80 mmol کلرید پتاسیم در لیتر با سرعت1.5 ml/kg/hour ) تقسیم شده و از نظر شیوع MACE (مرگ، انفارکتوس مجدد و آریتمی های خطرناک) و سطح سرمی آنزیم های قلبی و میانگین کسر تخلیه ای بطن چپ بررسی شدند. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS.15 انجام شد. برای مقایسه متغیرها از آزمون های دقیق فیشر، تی و اندازه گیری مکرر استفاده شد. مقدار P کمتر از 0.05 به عنوان میزان قابل توجه آماری در نظر گرفته شد.یافته ها: بروزMACE در گروه 30.3 GIK درصد و در گروه شاهد 25.6 درصد بود (P=0.66). اختلاف قابل توجهی بین دو گروه از نظر سطح سرمی آنزیم های قلبی وجود نداشت. میانگین کسر تخلیه ای بطن چپ در گروه 39 GIK درصد و در گروه شاهد 41 درصد بود(P=0.34) . نتیجه گیری: در بیماران مبتلا به STEMI که تحت درمان با استرپتوکیناز قرار گرفته اند،GIK  تاثیری بر پیامدهای کوتاه مدت بیماران ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1012

دانلود 408 استناد 0 مرجع 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (مسلسل 56)
 • صفحات: 

  74-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  7451
 • دانلود: 

  2545
چکیده: 

سرطان پستان رایج ترین سرطان در میان زنان است و از هر 8 تا 10 زن، یک نفر دچار سرطان پستان می شود. این سرطان یک بیماری به شدت ناهمگن است که به انواع متعددی چون (Lobular carcinoma in situ) LCIS،(Ductal carcinoma in situ) DCIS ، و کارسینوم مهاجم تقسیم می شود. دو ژن BRCA1 و BRCA2 با خطر بالایی همراه بوده و مرتبط با سرطان ارثی پستان هستند. جهش در ژن CHEK2 نیز به بخش عمده ای از سرطان های خانوادگی منجر می شود. آلل های مستعد کننده ژن های دیگر نیز جزء علل نادر سرطان پستان می باشند. بیش از 1000 جهش در BRCA1 و BRCA2 گزارش شده است و امروزه آزمون های مولکولی برای یافتن جهش های این دو ژن استفاده می شوند. جهش در BRCA1 و BRCA موجب عدم ثبات ژنوم می شود که خود به تغییرات در ژن های کلیدی دیگری شامل ژن های سرکوبگر تومور و یا انکوژن ها منجر می شود. این امیدواری وجود دارد که در آینده ای نزدیک، امکان طراحی برنامه های درمانی برای هر فرد وجود داشته باشد. یکی از نامزدهای جدید نشانگرهای تشخیصی و پیش آگهی و هدف های درمانی،miRNAs  به عنوان تنظیم کننده های بیان ژن می باشند. یافتن نقش miRNAs در ایجاد و پیشرفت بدخیمی های انسانی، امکان بهبود راهکارهای فعلی در زمینه تشخیص و درمان بیماران مبتلا به سرطان فراهم آورده است. شناسایی miRNAs جدید، مشخص کردن mRNA هدف آن ها و تعیین اثرات کارکردی آن ها، آگاهی ما را درباره نقش این نشانگرها در ایجاد سرطان به ویژه سرطان پستان بهبود خواهد بخشید و امکانات نوی را برای مداخله های درمانی فراهم خواهد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 7451

دانلود 2545 استناد 4 مرجع 56
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (مسلسل 56)
 • صفحات: 

  88-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2637
 • دانلود: 

  784
چکیده: 

زمینه و هدف: مطالعات زیادی بیانگر آن بوده است که دانشجویان رشته پرستاری سطح بالایی از استرس را در محیط های بالینی تجربه می کنند. به نظر می رسد که آموزش مهارت های ارتباطی می تواند توانمندی دانشجویان رشته پرستاری را برای مقابله با عوامل استرس زای محیط های بالینی افزایش دهد. بنابراین، مطالعه حاضر تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی را بر میزان استرس ادراک شده در دانشجویان رشته پرستاری مورد بررسی قرار داد. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع تجربی و جامعه پژوهش شامل دانشجویان پرستاری نیمسال اول سال تحصیلی 89-1388 در دانشکده پرستاری و مامایی مشهد بود. تعداد 26 نفر در گروه مداخله و 30 نفر در گروه کنترل انتخاب شد (با توان 0.84 و ضریب اطمینان 0.95). تخصیص دانشجویان به دو گروه به صورت تصادفی انجام گرفت. برای گروه مداخله کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی به مدت 10 ساعت برگزار گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه عوامل استرس زای کارآموزی پژوهشگر ساخته (پایایی 0.834) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون های تی زوج، تی مستقل، مجذور کای، کروسکال والیس و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین استرس ادراک شده قبل از آموزش در گروه مداخله 22.24±43.69 و گروه کنترل 14.36±47.03 بود که تفاوت آماری معناداری بین دو گروه وجود نداشت. اما این میزان بعد از آموزش، در گروه مداخله 19.66±28.00 و در گروه کنترل 16.64±43.47 بود که این تفاوت از نظر آماری معنادار بود (p=0.002). نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که آموزش مهارت های ارتباطی در کاهش میزان استرس ادراک شده در دانشجویان پرستاری تاثیر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2637

دانلود 784 استناد 2 مرجع 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (مسلسل 56)
 • صفحات: 

  96-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  737
 • دانلود: 

  400
چکیده: 

زمینه و هدف: اعمال تحریک الکتریکی با فرکانس پایین (LFS) باعث ایجاد اثرات ضد تشنجی می شود. در این تحقیق، تاثیر فرکانس های مختلف LFS بر اثر ضد تشنجی آن با بررسی تغییرات رفتاری و فراساختاری در مدل صرعی کیندلینگ، مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، از 45 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 280-250 گرم استفاده شد. برای ایجاد تشنج در حیوانات، الکترود تحریکی در مسیر پرفورنت و الکترود ثبات در ژیروس دندانه دار قرار گرفت. حیوانات به روش ایجاد کیندلینگ سریع تحریک شدند. در گروه های مختلفی از حیوانات، به دنبال تحریکات کیندلینگ،LFS  با فرکانس های مختلف (0.5، 1 و5  هرتز) اعمال شده و اثر آن در روند کیندلینگ (با مطالعه رفتاری و الکتروفیزیولوژیک) بررسی شد. پس از هفت روز تحریک، حیوانات کشته شده و از ناحیه ژیروس دندانه دار برای بررسی های میکروسکوپ الکترونی نمونه گیری به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های واریانس یک طرفه و دو طرفه، LSD، کروسکال والیس ومن ویتنی یو و نرم افزاراستاتیستیکا نسخه 2 استفاده شد. یافته ها: اعمال فرکانس های مختلف LFS اثرات مهاری بر روند کیندلینگ داشت و مجموع مدت زمان تخلیه های متعاقب و همچنین متوسط تعداد تحریکات برای بروز مراحل تشنجی 4 و 5 را به صورت معناداری کاهش داد. به علاوه، اعمال فرکانس های مختلف LFS مانع از افزایش ضخامت غشای پس سیناپسی و ایجاد سیناپس های مقعر شکل می گردد اما تفاوتی بین اثر ضد تشنجی LFS در فرکانس های مختلف دیده نشد. نتیجه گیری: اعمال LFS می تواند با جلوگیری از بروز تغییرات فراساختاری در طی پدیده کیندلینگ، از افزایش تحریک پذیری نورون ها جلوگیری کرده و باعث ایجاد اثرات ضد تشنجی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 737

دانلود 400 استناد 0 مرجع 30
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (مسلسل 56)
 • صفحات: 

  108-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1079
 • دانلود: 

  501
چکیده: 

زمینه و هدف: اشتها یکی از عوامل تاثیرگذار بر معادله انرژی دریافتی است و دارای سطوح مختلف کنترلی و تنظیمی می باشد. یکی از عوامل تاثیرگذار احتمالی، فعالیت ورزشی می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات یک جلسه ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر اشتها، گلیسرول، گلوکز سرم و لاکتات سرم در مردان سالم می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع تجربی می باشد. از میان کارمندان مرد دانشگاه، 13 نفر با اخذ رضایت کتبی جهت شرکت در پژوهش انتخاب و در سه گروه کنترل، ورزش مقاومتی متوسط (با شدت 70 درصد یک تکرار بیشینه) و ورزش مقاومتی سنگین (با شدت 80 درصد یک تکرار بیشینه) قرار گرفته و تحقیق به مدت 90 دقیقه و در 8 حرکت با 3 مجموعه 10 تکراری انجام شد. اشتهای افراد در قبل از هر یک از مراحل خونگیری به وسیله پرسشنامه اشتها اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکررا در سطح معناداریP<0.05  با نرم افزار SPSS.13 استفاده شد. یافته ها: پس از اصلاح نتایج مربوط به تغییرات حجم پلاسما، در اشتها، گلیسرول و گلوکز سرم ناشی از ورزش مقاومتی با شدت متوسط و سنگین، تغییر معناداری مشاهده نشد. اشتها در هر سه گروه بلافاصله بعد از اجرای پروتکل 33 درصد کاهش، 3 ساعت بعد 12 درصد افزایش و 9 ساعت بعد 26 درصد کاهش نسبت به حالت پایه داشت (P<0.05). نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که یک جلسه ورزش مقاومتی با شدت متوسط و سنگین در صورت عدم محرومیت غذایی و عدم ایجاد تعادل انرژی منفی چشمگیر بر اشتها تاثیر معناداری ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1079

دانلود 501 استناد 0 مرجع 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (مسلسل 56)
 • صفحات: 

  116-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1798
 • دانلود: 

  723
چکیده: 

زمینه و هدف: بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، اختلال روانی از علل مهم ناتوانی و از کار افتادگی در جهان بوده و می تواند موجب کاهش موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شود. پزشکان نیز اعتقاد دارند که آمادگی بدنی به عنوان زمینه ای مناسب برای دستیابی به شرایط مطلوب روانی می باشد. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه وضعیت سلامت روانی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و به صورت مقطعی انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام بودند که از بین آن ها 74 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی گلدبرگ به همراه پرسشنامه جمعیت شناختی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آزمون تی مستقل با نرم افزار SPSS.13 انجام گرفت. یافته ها: شیوع اختلالات روانی در کل دانشجویان، 61.76 درصد، در دانشجویان ورزشکار 9.4 و در دانشجویان غیر ورزشکار 30.2 درصد بود که اختلاف حاصله معنادار می باشد (P<0.001). نتیجه گیری: دانشجویان ورزشکار نسبت به دانشجویان غیر ورزشکار از وضعیت سلامت روانی بهتری برخوردار هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1798

دانلود 723 استناد 1 مرجع 24
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (مسلسل 56)
 • صفحات: 

  123-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2007
 • دانلود: 

  605
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از ژن هایی که در سرطان پستان دچار جهش می شود، ژنp53  است. میزان بیان ژنp53  در سرطان پستان در نواحی مختلف، متفاوت گزارش شده است. از طرفی جهش این ژن در بیماران سرطانی با مقاومت به شیمی درمانی همراه است. هدف از این مطالعه، تعیین بیان ژن p53 با شاخص های بافتی و آسیب شناسی در سرطان پستان می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی به روش نمونه گیری آسان بر روی 80 نمونه سرطانی پستان انجام شد که در طول سال های 1385 تا 1388 به بیمارستان های شهر سبزوار مراجعه کرده بودند. بعد از ثابت کردن نمونه ها در فرمالین، پاساژ بافتی بر روی نمونه ها انجام شد و بعد از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین در صورت تشخیص بدخیمی، پس از ماسک زدایی نمونه ها بیان ژن p53 با روش ایمونوهیستو شیمی تعیین شد. داده ها با نرم افزار SPSS.11.5 با استفاده از آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: از تعداد 80 نمونه سرطانی پستان، در 39 نمونه (48.8 درصد) بیان ژن p53 مشاهده شد که ترتیب بیان ژن P53 در 21 نمونه یک مثبت (+)، در 10 نمونه دو مثبت (++) و در 8 نمونه سه مثبت (+++) بود. بین پایداری پروتئین p53 در سلو ل های سرطانی با مراحل تومور و همچنین بین گروه های سنی بالاتر از 45 سال و کمتر از آن با مرحله تومور ارتباط معنادار آماری مشاهده نشد. نتیجه گیری: در مطالعه حاضر، پایداری پروتئین p53 در حدود نیمی از نمونه ها مشاهده شد که می تواند نشانه ای از جهش زیاد ژن p53 در سرطان پستان در ناحیه سبزوار باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2007

دانلود 605 استناد 0 مرجع 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (مسلسل 56)
 • صفحات: 

  129-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  2375
 • دانلود: 

  797
چکیده: 

زمینه و هدف: بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان به عنوان مشتریان نظام آموزشی نقش عمده ای در ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی دانشگاه دارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان از امکانات آموزشی دانشگاه می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی توصیفی-تحلیلی در سال 1387 انجام گرفت. تعداد 414 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن قبلا توسط صاحب نظران تایید و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ به اثبات رسیده بود، انجام شد. داده های به دست آمده پس از کد بندی، به کمک نرم افزار SPSS.16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و برای تعیین تفاوت بین گروه ها از آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس استفاده شد. سپس میزان رضایت مندی در سه دسته ضعیف، متوسط و خوب اعلام گردید. یافته ها: این پژوهش نشان داد که میزان رضایت مندی از امکانات و خدمات آموزشی دانشگاه در 7 حیطه مورد بررسی 41.4 درصد بود. همچنین رضایت کلی دختران 20.9 درصد و پسران 34.3 درصد بود که تفاوت رضایت مندی پسران نسبت به دختران معنادار است (P<0.01). همچنین میزان رضایت مندی دانشجویان کاردانی (30.4 درصد) از دانشجویان کارشناسی (18.8 درصد) بیشتر بود (P<0.006). اما مقایسه میزان رضایت مندی دانشجویان رشته های درمانی (24 درصد) با رشته های بهداشتی (29.3 درصد) تفاوت معناداری نداشت. نتیجه گیری: میزان رضایت مندی کلی دانشجویان از وضعیت امکانات و خدمات آموزشی دانشگاه در حد متوسط است.

آمار یکساله:  

بازدید 2375

دانلود 797 استناد 5 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (مسلسل 56)
 • صفحات: 

  135-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4533
 • دانلود: 

  670
چکیده: 

زمینه و هدف: اکثر نانوایی ها، برای عمل آوری نان به صورت مصنوعی و به منظور تسریع در کوتاه کردن فرآیند تولید و جبران نقایص ناشی از عدم تخمیر طبیعی، ناگزیر به مصرف مواد شیمیایی چون جوش شیرین، بلانکیت (هیدروسولفیت سدیم)، نمک طعام اضافی برای کاهش سیالیت گلوتن و افزایش مقاومت خمیر حاصل از گندم آلوده به آفت سن بیش از یک درصد روی می ‏آورند. این عمل موجب ایجاد مشکلات و ضایعات بهداشتی مزمن و وخیمی چون سوء هاضمه ، اختلال در سیستم گوارشی سوء تغذیه، بالا رفتن فشار خون، حساسیت ها و نظایر آن می شود. لذا این مطالعه به منظور تعیین میزان استفاده از این مواد انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی و مقطعی در شهر سبزوار در سال های 86- 1385 انجام گرفت. از تعداد کل 168 نانوایی، بر اساس محاسبات آماری حجم نمونه مورد نیاز 62 نانوایی محاسبه شد که به صورت طبقه ای دو مرحله ای انتخاب گردید. اندازه گیری PH و نمک طعام نمونه های نان طبخ شده مطابق روش استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون تی در نرم افزار SPSS.15 انجام گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، متوسط کل PH در چهار فصل 0.39±5.76 می باشد. میزان PH بالاتر از حد استاندارد در نانوایی های تافتون دستی بیشتر از نانوایی های تافتون ماشینی است. آزمون تی مستقل نشان داد که متوسط PH در چهار فصل و به صورت کلی در نانوایی های تافتون ماشینی و تافتون دستی تفاوت معناداری نداشت (P>0.05). متوسط نمک در طول چهارفصل 0.24±2.07 می باشد که در فصل تابستان و بهار و همچنین به صورت کلی در نانوایی های ماشینی و تنوری از نظر آماری متفاوت می باشد ولی در فصل های پاییز و زمستان، مقادیر نمک تفاوت معناداری از نظر آماری نداشته است. نتیجه گیری: متوسط کل PH در نانوایی های مورد مطالعه در حد استاندارد می باشد ولی متوسط کل میزان نمک از حد استاندارد کمی بیشتر است که از عوامل آن می توان به کیفیت آرد و وضعیت تنورها اشاره کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 4533

دانلود 670 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (مسلسل 56)
 • صفحات: 

  143-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  777
 • دانلود: 

  404
چکیده: 

زمینه و هدف: استئوسارکوم از جمله بدخیمی های اولیه استخوان می باشد که در غالب موارد در استخوان های دراز و غالبا در بالغین جوان رخ می دهد. رویکرد درمانی به این تومور شامل تلفیقی از جراحی و شیمی درمانی است. متاسفانه در مورد علائم اولیه این بیماری و گروه در معرض خطر آن اطلاعات درستی در دست نیست. بنابراین در این مطالعه به بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک، بالینی و آزمایشگاهی استئوسارکوم پرداخته است. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 100 مورد بیمار مبتلا به استئوسارکوم در سنین مختلف ارجاعی از شهرستان های استان خراسان به بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته و داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS. 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بیماران از 69 مرد و 29 زن تشکیل شده و میانگین سنی آنان 7.04±17.6 سال بود. شایع ترین محل های بروز استئوسارکوم به ترتیب فمور (46 درصد) و (41 درصد) تیبیا بودند. شایع ترین شکایات عبارت بودند از دردهای استخوانی (56 مورد)، تورم (18 مورد) و شکستگی های پاتولوژیک (11 مورد). نتیجه گیری: استئوسارکوم را در جامعه مورد مطالعه می توان به عنوان بدخیمی مردان جوان در اطراف مفصل زانو شناخت که معمولا با درد خود را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 777

دانلود 404 استناد 0 مرجع 9