مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | سال:1389 | دوره:17 | شماره:2 (مسلسل 56) | صفحه شروع:116 | صفحه پایان:122

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

411

دانلود:

239

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه وضعیت سلامت روانی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

صفحات

 صفحه شروع 116 | صفحه پایان 122

چکیده

 زمینه و هدف: بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت, اختلال روانی از علل مهم ناتوانی و از کار افتادگی در جهان بوده و می تواند موجب کاهش موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شود. پزشکان نیز اعتقاد دارند که آمادگی بدنی به عنوان زمینه ای مناسب برای دستیابی به شرایط مطلوب روانی می باشد. بر این اساس, هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه وضعیت سلامت روانی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و به صورت مقطعی انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام بودند که از بین آن ها 74 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها, پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی گلدبرگ به همراه پرسشنامه جمعیت شناختی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی, میانگین و انحراف معیار) و آزمون تی مستقل با نرم افزار SPSS.13 انجام گرفت. یافته ها: شیوع اختلالات روانی در کل دانشجویان, 61.76 درصد, در دانشجویان ورزشکار 9.4 و در دانشجویان غیر ورزشکار 30.2 درصد بود که اختلاف حاصله معنادار می باشد (P<0.001). نتیجه گیری: دانشجویان ورزشکار نسبت به دانشجویان غیر ورزشکار از وضعیت سلامت روانی بهتری برخوردار هستند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID