مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | سال:1389 | دوره:17 | شماره:2 (مسلسل 56) | صفحه شروع:96 | صفحه پایان:107

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

142

دانلود:

146

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر تحریکات الکتریکی با فرکانس های پایین بر روند کیندلینگ مسیر پرفورنت و تغییرات فراساختاری ناحیه ژیروس دندانه دار در موش صحرایی

صفحات

 صفحه شروع 96 | صفحه پایان 107

چکیده

 زمینه و هدف: اعمال تحریک الکتریکی با فرکانس پایین (LFS) باعث ایجاد اثرات ضد تشنجی می شود. در این تحقیق, تاثیر فرکانس های مختلف LFS بر اثر ضد تشنجی آن با بررسی تغییرات رفتاری و فراساختاری در مدل صرعی کیندلینگ, مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی, از 45 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 280-250 گرم استفاده شد. برای ایجاد تشنج در حیوانات, الکترود تحریکی در مسیر پرفورنت و الکترود ثبات در ژیروس دندانه دار قرار گرفت. حیوانات به روش ایجاد کیندلینگ سریع تحریک شدند. در گروه های مختلفی از حیوانات, به دنبال تحریکات کیندلینگ,LFS  با فرکانس های مختلف (0.5, 1 و5  هرتز) اعمال شده و اثر آن در روند کیندلینگ (با مطالعه رفتاری و الکتروفیزیولوژیک) بررسی شد. پس از هفت روز تحریک, حیوانات کشته شده و از ناحیه ژیروس دندانه دار برای بررسی های میکروسکوپ الکترونی نمونه گیری به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های واریانس یک طرفه و دو طرفه, LSD, کروسکال والیس ومن ویتنی یو و نرم افزاراستاتیستیکا نسخه 2 استفاده شد. یافته ها: اعمال فرکانس های مختلف LFS اثرات مهاری بر روند کیندلینگ داشت و مجموع مدت زمان تخلیه های متعاقب و همچنین متوسط تعداد تحریکات برای بروز مراحل تشنجی 4 و 5 را به صورت معناداری کاهش داد. به علاوه, اعمال فرکانس های مختلف LFS مانع از افزایش ضخامت غشای پس سیناپسی و ایجاد سیناپس های مقعر شکل می گردد اما تفاوتی بین اثر ضد تشنجی LFS در فرکانس های مختلف دیده نشد. نتیجه گیری: اعمال LFS می تواند با جلوگیری از بروز تغییرات فراساختاری در طی پدیده کیندلینگ, از افزایش تحریک پذیری نورون ها جلوگیری کرده و باعث ایجاد اثرات ضد تشنجی شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID