مشخصات نشــریه

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی سبزوار

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1606-7487

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدحسین ساقی

سردبیر

: دکتر علیرضا مسلم

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44018122 (051)

نمابر

: 44011336 (051)

تارگاه

: jsums.medsab.ac.ir

پست الکترونیک

: umssm2@gmail.com

نشانی

: سبزوار، بلوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,090,166

دانلود یکساله

740,401