نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  168
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  704
 • دانلود: 

  264
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 704

دانلود 264 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  168
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  1431
 • بازدید: 

  898
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

زمینه و هدف: بیمارانی که تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر قرار می گیرند ممکن است کیفیت زندگی آن ها دچار تغییراتی شود که یکی از پیامدهای مهم این عمل جراحی می باشد، بنابراین بررسی کیفیت زندگی بخش مهمی از فرآیند درمان می باشد. لذا، این مطالعه با هدف مقایسه کیفیت زندگی بیماران قبل و بعد از جراحی بای پس عروق کرونر در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر زاهدان در سال 1395 انجام شده است. روش کار: این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که به صورت قبل و بعد بر روی 110 نفر از بیماران کاندید عمل جراحی بای پس عروق کرونر که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، در سال 1395 انجام شده است. داده ها توسط پرسش نامه ی کیفیت زندگی (SF-36) وبر و شربون در دو مرحله قبل از عمل و سه ماه بعد از عمل جمع آوری گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شده است. یافته ها: میانگین سنی بیماران 56/10± 35/55 سال بود. شایع ترین بیماری زمینه ای بین واحدهای پژوهش دیابت بود که 18/38 درصد واحدهای پژوهش مبتلا به این بیماری بودند. نتایج آزمون مانوا نشان داد که کیفیت زندگی قبل و بعد از عمل جراحی بای پس عروق کرونر در حد معنی داری متفاوت می باشد به طوری که کیفیت زندگی و مولفه های کارکرد جسمی، اختلال سلامت جسمی، اختلال سلامت هیجانی، کارکرد اجتماعی و درد نسبت به قبل از عمل افزایش معنی داری یافته است (001/0p< ). نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که کیفیت زندگی بیماران با بیماری عروق کرونر بعد از جراحی بای پس عروق کرونر افزایش می یابد. به نظر می رسد فراهم کردن امکاناتی جهت انجام کمک های مددکاری و مشاوره ای و حمایت های عاطفی، بعد از عمل جراحی بای پس عروق کرونر به صورت حضوری یا تلفنی در این بیماران جهت بهبود کیفیت زندگی تاثیر گذار باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 898

دانلود 239 استناد 1431 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  168
 • صفحات: 

  21-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  1058
 • بازدید: 

  817
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

زمینه و هدف: بررسی فعالیت عضلات در افراد با کف پای صاف نقش مهمی در شناخت علت آسیب­ پذیری این افراد دارد. میزان و الگو فعالیت عضلات به سرعت راه­ رفتن بستگی داشته و تاکنون تفاوت فعالیت عضلات اندام تحتانی افراد با کف پای صاف و طبیعی در سرعت های مختلف راه­ رفتن ناشناخته مانده است. هدف پژوهش حاضر مقایسه فعالیت عضلات ساق پا بین دو گروه پای صاف و طبیعی حین راه­ رفتن روی نوارگردان در سرعتهای مختلف بود. روش­ کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است. 24 نفر مرد (12 نفر کف پای طبیعی و 12 نفر کف پای صاف) به روش در دسترس انتخاب و در این پژوهش کاربردی شرکت کردند. فعالیت عضلات دوقلو و درشت­ نئی قدامی طی راه­ رفتن با پای برهنه بر روی نوارگردان با سرعت های 7/1 و 5/3 متر بر ثانیه با استفاده از دستگاه بیوویژن جمع­ آوری شد. از آزمون آماری t مستقل در سطح (05/0>p) برای بررسی اختلاف معنی­ داری میانگین هر گروه استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که در هر دو سرعت راه­ ­ رفتن در فعالیت عضلات درشت­ نئی قدامی (004/0=p، 01/0=p )و دوقلو (001/0=p، 005/0=p ) بین دو گروه اختلاف معناداری وجود دارد. در هر دو سرعت مورد­ نظر فعالیت عضله درشت­ نئی قدامی در گروه کف پای صاف و فعالیت عضله دوقلو در افراد کف پای طبیعی به میزان قابل توجهی بیشتر بود. نتیجه­ گیری: سرعت راه­ رفتن فعالیت عضلات ساق پا را در افراد با کف پای صاف تحت تاثر قرار داده و احتمال می­ رود یکی از عوامل موثر در آسیب­ پذیری بیشتر این افراد باشد. نتایج این تحقیق می­ تواند در طراحی برنامه­ های تمرینی و توانبخشی مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 817

دانلود 262 استناد 1058 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  168
 • صفحات: 

  30-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  537
 • بازدید: 

  944
 • دانلود: 

  313
چکیده: 

زمینه و هدف: خستگی یکی از محدودیت­ های افراد دارای ناهنجاری زانوی پرانتزی است که می­ تواند باعث کاهش کارایی این افراد گردد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر خستگی موضعی بر پارامترهای منتخب کینماتیک راه­ رفتن مردان فعال دارای زانوی پرانتزی و نرمال بوده است. روش کار: روش تحقیق مداخله­ ای و طرح تحقیق نیمه تجربی می باشد. تعداد 30 مرد فعال دانشجو با دامنه سنی 25-20 سال به صورت برابر در دو گروه زانوی پرانتزی و نرمال با توجه به معیارهای شرکت در پژوهش قرار گرفتند. پارامترهای کینماتیکی در حین راه­ رفتن به وسیله­ ی دوربین ثبت شد. همچنین خستگی موضعی چهارسر رانی به وسیله­ ی دستگاه دینامومتر ایزوکنتیک ثبت شد. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه نشان داد مقایسه مقادیر عملکرد پارامترهای کینماتیکی راه­ رفتن تحقیق در متغیرهای طول گام، سرعت و زاویه اکستنشن زانو در لحظه تماس پاشنه با سطح زمین در گروه پرانتزی نسبت به گروه نرمال تفاوت معناداری دارد. به نظر می­ رسد تاثیر خستگی موضعی بر برخی از پارامترهای کینماتیکی مردان فعال دارای زانوی پرانتزی بیشتر از گروه نرمال است. نتیجه گیری: بنابراین، اصل ماهیت تمرینات ورزشی باید به عنوان یک ویژگی از تمرین و استرس­ های وارد به زانوی پرانتزی در برنامه­ های تمرینی مدنظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 944

دانلود 313 استناد 537 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  168
 • صفحات: 

  39-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  700
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

زمینه و هدف: داروهای مسدد کانال کلسیم مانند نیفدیپین کاربرد فراوانی در درمان بیماری های مختلف قلبی-عروقی از قبیل آنژین، آریتمی و افزایش فشار خون دارند؛ بنابراین بررسی اثرات قلبی-عروقی مشتقات این داروها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی اثرات مشتقات دی هیدروپیریدینی سنتز شده بر ضربان و قدرت انقباضی دهلیز مجزای خوکچه هندی و مقایسه این اثرات با داروی نیفدیپین می باشد. روش کار: این مطالعه از نوع تجربی بود که در گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. در این مطالعه 32 عدد خوکچه هندی نر به طور تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند. پس از بیهوش کردن حیوانات، دهلیز جدا شده و به دستگاه فیزیوگراف متصل گردید. سه مشتق دی هیدروپیریدینی سنتز شده و نیفدیپین با غلظت های 9-10 تا 3-10 مولار به صورت تجمعی به حمام بافتی اضافه گردیده و اثرات آن ها بر تعداد ضربان و قدرت انقباضی دهلیز ها بررسی گردید. یافته ها: اثر مهاری تمامی این مشتقات بر روی تعداد ضربان دهلیز مجزا در غلظت های 5-10 تا 3-10 مولار قوی تر از نیفدیپین بود (001/0≥ p)، در حالی که در مقایسه با نیفدیپین اثر ضعیف تری در کاهش قدرت انقباضی دهلیز در غلظت های 8-10 تا 10-3 مولار داشتند (001/0≥ p). نتیجه گیری: با توجه به اثر قوی تر این مشتقات در کاهش تعداد ضربان دهلیز و اثر کمتر بر روی قدرت انقباضی نسبت به داروی نیفدیپین، ممکن است که این مشتقات اثرات ضد آنژینی با کمترین اثر بر روی نیروی انقباضی قلب را داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 700

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  168
 • صفحات: 

  48-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  701
 • دانلود: 

  304
چکیده: 

زمینه و هدف: اضافه وزن و چاقی ممکن است باعث ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، مشکلات روان شناختی و بیماری­ های دیگر شوند. جراحی چاقی موثرترین درمان برای افراد چاق است که ممکن است عوارضی داشته باشد. هدف این مطالعه، بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر رخداد عوارض جراحی مینی بای­ پس معده (یکی از رایج ترین روش های جراحی چاقی) بود. روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی بود که در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، با بررسی پایگاه­ داده پابمد و اسکوپوس، متغیرهای تاثیرگذار بر عوارض جراحی مینی بای­ پس معده از مقالات استخراج شد. در مرحله دوم، فهرست متغیرهای تاثیر گذار به صورت پرسش نامه به پزشکان داده شد و میزان اهمیت متغیرها از نظر آنان مشخص شد. سپس پاسخ­ های پزشکان با استفاده از فراوانی و میانگین تحلیل شد. یافته ها: برخی متغیرها از قبیل سن، وزن، شاخص توده بدنی، برخی از بیماری­ های زمینه­ ای، انسداد صفراوی-پانکراسی، زمان عمل، سیگار، عمل باز، آزمایش­ های قبل از عمل، نتایج حاصل از اندوسکوپی و سونوگرافی و اتفاقات حین عمل جراحی از نظر پزشکان بسیار مهم شناخته شدند. نتیجه گیری: در اکثر متغیرها، نظر پزشکان با شواهد چاپ شده قبلی منطبق است. با در نظر گرفتن متغیرهای تاثیرگذار بر رخداد عوارض جراحی مینی بای­ پس معده از قبیل سن، وزن، شاخص توده بدنی، انسداد صفراوی-پانکراسی، طولانی شدن زمان عمل، سیگار کشیدن، سوء جذب، عمل باز، چاقی، اتفاقات حین عمل جراحی، بیماری­ های زمینه­ ای (ترومبوز وریدی عمقی، آپنه خواب، سکته مغزی، تومور مغزی کاذب، مشکلات روانی و بیماری های قلبی-عروقی)، آزمایش­ های قبل از عمل CBC)، فریتین، قند خون ناشتا، HbA1C، کلسترول تام، آلبومین، ویتامین B12، ویتامین D3، β-HCG) و سونوگرافی و آندوسکوپی (سونوگرافی کامل لگن و شکم) می­ توان به کاهش عوارض پس از عمل، کاهش مرگ و میر بیماران، افزایش رضایت بیمار و پزشک و بهبود مراقب سلامت یاری رساند.

آمار یکساله:  

بازدید 701

دانلود 304 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  168
 • صفحات: 

  59-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  534
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

زمینه و هدف: سندرم تخمدان-پلی­ کیستیک (PCOS-Polycystic Ovary Syndrome) شایع ترین اختلال آندوکرین با زمینه التهابی و استرس اکسیداتیو در زنان ایرانی در سنین باروری می­ باشد. برخی عناصر ریزمغذی اثرات آنتی­ اکسیدانی دارند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دریافت غذایی این ریزمغذی­ ها در ­ زیرگروه­ های ­ PCOS­ برای اولین بار انجام­ شد. روش­ کار: مطالعه حاضر از نوع مقایسه­ ای پنج­ گروهی (چهار گروه فنوتایپ های PCOS و یک گروه شاهد (فاقد PCOS) بود. 182 شرکت­ کننده با روش نمونه­ گیری در­ دسترس وارد مطالعه شدند: گروه A(4 1 نفر)، گروه B(3 3 نفر)، گروه C (40 نفر) و گروه D(3 7 نفر) و گروه شاهد(3 1 نفر). بررسی دریافت روزانه زینک، سلنیوم، کرومیوم و کاروتنوئیدها با استفاده از پرسش نامه بسامد خوراک 168 آیتمی انجام گرفت. تحلیل آماری داده­ ها با استفاده از نرم­ افزار SPSS22 و آزمون کروسکال­ والیس (KW) و من­ ویتنی (MW) انجام گرفت. P معنادار برای آزمون KW 05/0> و برای پست­ هاک MW طبق قضیه تصحیح بن-فرونی 005/0> در نظر گرفته شد. یافته ­ ها: دریافت زینک و سلنیوم در تمامی زیر­ گروه­ های PCOS نسبت به افراد شاهد به طور معنی­ داری کمتر بود (005/0 p˂ MW; ). دریافت کرومیوم، تنها در زیر­ گروه D نسبت به افراد شاهد بطور معنی­ داری کمتر بود (001/0 p˂ MW; ). بین زیرگروه­ های PCOS با یکدیگر و با گروه شاهد اختلاف معنا­ داری به­ لحاظ دریافت کاروتنوئیدها دیده نشد (05/0 p> KW; ). نتیجه ­ گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می­ شود که با تغییر در شیوه تغذیه بیماران PCOS و افزایش مصرف این ریزمغذی­ های آنتی اکسیدان در رژیم غذایی تا حد زیادی از شدت این بیماری کاسته شود و گام بزرگی در جهت بهبود وضعیت این بیماران برداشته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 534

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0