Start: 2/8/2023 7:00:05 AMEnd: 2/8/2023 7:00:08 AM >> 271

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

282

دانلود:

64

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات ساق پا در افراد با پای صاف و پای طبیعی حین راه رفتن روی نوارگردان با سرعت های مختلف

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 29

چکیده

 زمینه و هدف: بررسی فعالیت عضلات در افراد با کف پای صاف نقش مهمی در شناخت علت آسیب­ پذیری این افراد دارد. میزان و الگو فعالیت عضلات به سرعت راه­ رفتن بستگی داشته و تاکنون تفاوت فعالیت عضلات اندام تحتانی افراد با کف پای صاف و طبیعی در سرعت های مختلف راه­ رفتن ناشناخته مانده است. هدف پژوهش حاضر مقایسه فعالیت عضلات ساق پا بین دو گروه پای صاف و طبیعی حین راه­ رفتن روی نوارگردان در سرعتهای مختلف بود. روش­ کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است. 24 نفر مرد (12 نفر کف پای طبیعی و 12 نفر کف پای صاف) به روش در دسترس انتخاب و در این پژوهش کاربردی شرکت کردند. فعالیت عضلات دوقلو و درشت­ نئی قدامی طی راه­ رفتن با پای برهنه بر روی نوارگردان با سرعت های 7/1 و 5/3 متر بر ثانیه با استفاده از دستگاه بیوویژن جمع­ آوری شد. از آزمون آماری t مستقل در سطح (05/0>p) برای بررسی اختلاف معنی­ داری میانگین هر گروه استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که در هر دو سرعت راه­ ­ رفتن در فعالیت عضلات درشت­ نئی قدامی (004/0=p, 01/0=p )و دوقلو (001/0=p, 005/0=p ) بین دو گروه اختلاف معناداری وجود دارد. در هر دو سرعت مورد­ نظر فعالیت عضله درشت­ نئی قدامی در گروه کف پای صاف و فعالیت عضله دوقلو در افراد کف پای طبیعی به میزان قابل توجهی بیشتر بود. نتیجه­ گیری: سرعت راه­ رفتن فعالیت عضلات ساق پا را در افراد با کف پای صاف تحت تاثر قرار داده و احتمال می­ رود یکی از عوامل موثر در آسیب­ پذیری بیشتر این افراد باشد. نتایج این تحقیق می­ تواند در طراحی برنامه­ های تمرینی و توانبخشی مورد توجه قرار گیرد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی