مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) | سال:1397 | دوره:25 | شماره:168 | صفحه شروع:39 | صفحه پایان:47

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

252

دانلود:

82

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر مشتقات دی هیدروپیریدینی بر ضربان و قدرت انقباضی دهلیز مجزای خوکچه هندی

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 47

چکیده

 زمینه و هدف: داروهای مسدد کانال کلسیم مانند نیفدیپین کاربرد فراوانی در درمان بیماری های مختلف قلبی-عروقی از قبیل آنژین, آریتمی و افزایش فشار خون دارند؛ بنابراین بررسی اثرات قلبی-عروقی مشتقات این داروها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی اثرات مشتقات دی هیدروپیریدینی سنتز شده بر ضربان و قدرت انقباضی دهلیز مجزای خوکچه هندی و مقایسه این اثرات با داروی نیفدیپین می باشد. روش کار: این مطالعه از نوع تجربی بود که در گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. در این مطالعه 32 عدد خوکچه هندی نر به طور تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند. پس از بیهوش کردن حیوانات, دهلیز جدا شده و به دستگاه فیزیوگراف متصل گردید. سه مشتق دی هیدروپیریدینی سنتز شده و نیفدیپین با غلظت های 9-10 تا 3-10 مولار به صورت تجمعی به حمام بافتی اضافه گردیده و اثرات آن ها بر تعداد ضربان و قدرت انقباضی دهلیز ها بررسی گردید. یافته ها: اثر مهاری تمامی این مشتقات بر روی تعداد ضربان دهلیز مجزا در غلظت های 5-10 تا 3-10 مولار قوی تر از نیفدیپین بود (001/0≥ p), در حالی که در مقایسه با نیفدیپین اثر ضعیف تری در کاهش قدرت انقباضی دهلیز در غلظت های 8-10 تا 10-3 مولار داشتند (001/0≥ p). نتیجه گیری: با توجه به اثر قوی تر این مشتقات در کاهش تعداد ضربان دهلیز و اثر کمتر بر روی قدرت انقباضی نسبت به داروی نیفدیپین, ممکن است که این مشتقات اثرات ضد آنژینی با کمترین اثر بر روی نیروی انقباضی قلب را داشته باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID