Start: 2/7/2023 11:46:41 AMEnd: 2/7/2023 11:46:42 AM >> 599

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

510

دانلود:

217

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی دریافت رژیمی ریز مغذی ها در چهار فنوتیپ سندرم تخمدان پلی کیستیک به تفکیک زیرگروه بر اساس معیار روتردام

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 68

چکیده

 زمینه و هدف: سندرم تخمدان-پلی­ کیستیک (PCOS-Polycystic Ovary Syndrome) شایع ترین اختلال آندوکرین با زمینه التهابی و استرس اکسیداتیو در زنان ایرانی در سنین باروری می­ باشد. برخی عناصر ریزمغذی اثرات آنتی­ اکسیدانی دارند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دریافت غذایی این ریزمغذی­ ها در ­ زیرگروه­ های ­ PCOS­ برای اولین بار انجام­ شد. روش­ کار: مطالعه حاضر از نوع مقایسه­ ای پنج­ گروهی (چهار گروه فنوتایپ های PCOS و یک گروه شاهد (فاقد PCOS) بود. 182 شرکت­ کننده با روش نمونه­ گیری در­ دسترس وارد مطالعه شدند: گروه A(4 1 نفر), گروه B(3 3 نفر), گروه C (40 نفر) و گروه D(3 7 نفر) و گروه شاهد(3 1 نفر). بررسی دریافت روزانه زینک, سلنیوم, کرومیوم و کاروتنوئیدها با استفاده از پرسش نامه بسامد خوراک 168 آیتمی انجام گرفت. تحلیل آماری داده­ ها با استفاده از نرم­ افزار SPSS22 و آزمون کروسکال­ والیس (KW) و من­ ویتنی (MW) انجام گرفت. P معنادار برای آزمون KW 05/0> و برای پست­ هاک MW طبق قضیه تصحیح بن-فرونی 005/0> در نظر گرفته شد. یافته ­ ها: دریافت زینک و سلنیوم در تمامی زیر­ گروه­ های PCOS نسبت به افراد شاهد به طور معنی­ داری کمتر بود (005/0 p˂ MW; ). دریافت کرومیوم, تنها در زیر­ گروه D نسبت به افراد شاهد بطور معنی­ داری کمتر بود (001/0 p˂ MW; ). بین زیرگروه­ های PCOS با یکدیگر و با گروه شاهد اختلاف معنا­ داری به­ لحاظ دریافت کاروتنوئیدها دیده نشد (05/0 p> KW; ). نتیجه ­ گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر, پیشنهاد می­ شود که با تغییر در شیوه تغذیه بیماران PCOS و افزایش مصرف این ریزمغذی­ های آنتی اکسیدان در رژیم غذایی تا حد زیادی از شدت این بیماری کاسته شود و گام بزرگی در جهت بهبود وضعیت این بیماران برداشته شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی