مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | سال:1389 | دوره:9 | شماره:4 (پی درپی 37) | صفحه شروع:263 | صفحه پایان:272

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

164

دانلود:

80

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه آنتی تیروئید آنتی بادی ها و میزان ید ادراری در افراد هیپوتیروئید با افراد سالم در شهرستان رفسنجان در سال 1385

صفحات

 صفحه شروع 263 | صفحه پایان 272

چکیده

 زمینه و هدف: اختلالات تیروئیدی از شایع ترین بیماری های غدد درون ریز می باشند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه آنتی تیروئید آنتی بادی ها و ید مصرفی در افراد هیپوتیروئید با افراد سالم, طراحی و اجرا گردید.مواد و روش ها: طی یک مطالعه مقطعی, به روش نمونه گیری غیراحتمالی آسان مبتنی بر هدف تعداد 75 نفر (28 مرد و 47 زن) با سن بین 20 تا 75 سال با تشخیص هیپوتیروئید (TSH>5mIU/L,T4<60nmol/l , T3RUP=30 - 40%) به عنوان گروه مورد و 75 نفر که از نظر سن و جنس با گروه مورد یکسان بودند ولی TSH و T4 طبیعی داشتند, به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. میزان ید ادراری, آنتی تیروپراکسیداز (Anti-TPO) وآنتی تیروگلوبولین (Anti-Tg) در دو گروه مقایسه شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون های آماری Fisher’s Exact Test و t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و p<0.05 معنی دار تلقی گردید.یافته ها: در بیماران هیپوتیروئیدی به صورت معنی داری میزان ید ادراری کمتر (p<0.0001) و غلظت سرمی Anti-TPO و Anti-Tg از گروه کنترل بیشتر )به ترتیب p<0.0001 وp<0.0001 ) بود. در گروه مورد,  %50افراد سنین بالاتر از 60 سال دارای کمبود ید ادراری بودند.نتیجه گیری: یکی از دلایل اصلی هیپوتیروئیدی در نمونه های مورد مطالعه, بیماری های خودایمنی تیروئید بود و به نظر می رسد علت خودایمنی افزایش مصرف ید نباشد. به علاوه در افراد سالخورده مورد بررسی, مشکل کمبود ید همچنان باقی است و لازم است با توجه به شرایط خاص این افراد, از طرق دیگری اقدام به جبران کمبود ید در آنها نمود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID