مشخصات نشــریه

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی رفسنجان

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-3165

شاپا الکترونیک

: 2008-7268

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مهدی محمودی

سردبیر

: دکتر محسن رضائیان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 31315132 (034)

نمابر

: 5226963 (0391)

تارگاه

: journal.rums.ac.ir

پست الکترونیک

: journal@RUMS.AC.IR

نشانی

: رفسنجان، بلوار خلیج فارس، خیابان شرکت پسته، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

812,171

دانلود یکساله

912,510