مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشکده پزشکی
سال:1386 | دوره:65 | شماره:12
صفحه شروع:41 | صفحه پایان:47

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

190

دانلود:

204

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی سرانجام ده ساله کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک حساس به استروئید

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 47

چکیده

 زمینه و هدف: سندرم نفروتیک یکی از بیماری های قابل توجه دوران کودکی می باشد. گرچه مکانیسم پاتوفیزیولوژی آن روشن نیست. اکثر بیماران سیر بالینی خوش خیم داشته و به خوبی به استروئیدها پاسخ می دهند. در این مطالعه به طور گذشته نگر پیامد بالینی طولانی مدت 745 کودک مبتلا به سندرم نفروتیک حساس به استروئید از سال 1996 تا 2006 بررسی شد.روش بررسی: داده های موجود در پرونده پزشکی 745 کودک مبتلا به سندرم نفروتیک اولیه حساس به استروئید که حداقل به مدت شش ماه پی گیری شده بودند, بررسی گردید.یافته ها: 63.1% پسر بودند. فراوان ترین هیستوپاتولوژی (%25) Focal Segmental Glumerulosclerosis, (٪30.2) Minimal Change Nephrotic Syndrome بود. در زمان مراجعه 22.6% از بیماران هماچوری میکروسکوپی داشتند. بیماران به طور متوسط 6.42±4.04 سال‌‌ (شش ماه تا 22 سال) پی گیری شده بودند. 9.2% اصلا عود نداشتند, در حالی که 15.8% دچار عود مکرر شدند. در‌ آخرین نوبت ویزیت, 49.7% از بیماران در وضعیت رمیسیون, 32.5% در عود و 29 نفر دچار نارسایی مزمن کلیه (CRF) یا End Stage Renal Disease بودند.نتیجه گیری: اکثر کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک ایدیوپاتیک هیستوپاتولوژی خوش خیم MCNS دارند و با درمان اولیه استروئید رمیسیون پیدا می کنند, عود در آنها شایع بوده و کمتر از 10% برای همیشه در رمیسیون باقی می ماند. از بین فاکتورهای بالینی میزان پاسخ دهی به عوامل استروئید sparing, تعداد عود و مدت رمیسیون پابرجا با پیامد بالینی بیماران ارتباط دارد. پی گیری طولانی مدت کودکان با سندرم نفروتیک اولیه لازم می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.