مشخصات نشــریه

مجله دانشکده پزشکی

مجله دانشکده پزشکی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مجله دانشکده پزشکی

صاحب امتیاز

: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: ماهنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1683-1764

شاپا الکترونیک

: 1735-7322

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدحسن امامی رضوی

سردبیر

: دکتر نادره بهتاش

مدیر اجرایی

: دکتر نادره بهتاش

تلفن

: 88962510 (021)

نمابر

: 88962510 (021)

تارگاه

: tumj.tums.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، بن بست عنایت، پلاک 59، معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی، ساختمان آموزش، طبقه اول، شماره 202

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,376,256

دانلود یکساله

644,725

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID