مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشکده پزشکی | سال:1387 | دوره:66 | شماره:2 | صفحه شروع:102 | صفحه پایان:107

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

250

دانلود:

139

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تجویز لوامیزول در جلوگیری از عود سندرم نفروتیک وابسته به استروئید در مرکز طبی کودکان

صفحات

 صفحه شروع 102 | صفحه پایان 107

چکیده

 زمینه و هدف: سندرم نفروتیک در دوران کودکی اغلب با عودهای مکرر همراه است. جهت تعیین اثربخشی لوامیزول در درمان سندرم نفروتیک وابسته به استروئید (SDNS), 305 کودک مبتلا به SDNS مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان از سال 1365 لغایت 1385 بررسی شدند.روش بررسی: تشخیص سندرم نفروتیک بر اساس معیارهای کلاسیک بود. هیچ کدام از بیماران علایم سندرم نفروتیک ثانویه نداشتند. پروتکل درمانی اولیه پردنیزولون با دوز 60mg/cm2 روزانه در سه دوز منقسم برای چهار هفته بود. سپس در عرض سه تا شش ماه کم تا قطع شد. در صورت عود بعد از کاهش دوز پردنیزولون از لوامیزول استفاده گردید. وابستگی به استروئید به صورت عود در طی کاهش دوز استروئید یا 14 روز بعد از قطع استروئید در نظر گرفته شد.یافته ها: از 305 کودک مبتلا به SDNS, 70.8% پسر بودند. متوسط سن بیماران در زمان مراجعه 4.8±3.1 سال (یک تا 15 سال) بود. در آخرین ویزیت, 84 نفر (27.5%) در رمیسیون, 220 نفر (72.1%) در وضعیت عود و نیاز به مصرف استروئید بودند. مصرف لوامیزول منجر به کاهش دوز استروئید و رمیسیون طولانی به ترتیب برای 68 (22.3%) و 90 بیمار (29.5%) شد. بعد از درمان با لوامیزول متوسط میزان عود (2.05±0.88 در برابر 1.1±1.23) و دوز روازنه استروئید (به ترتیب 0.74±0.39 در برابر 0.32±1.38 mg/kg) به طور معنی دار کاهش یافت (p<0.0001).نتیجه گیری: لوامیزول به عنوان داروی موثر و با کمترین عوارض جانبی می تواند در درمان SDNS در دوران کودکی, به صورت داروی اولیه برای حفظ وضعیت رمیسیون با کاهش میزان عود و دوز استروئید به کار رود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID