مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانشور پزشکی | سال:1395 | دوره:24 | شماره:127 | صفحه شروع:31 | صفحه پایان:39

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

158

دانلود:

88

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد میانه دز موثر و ماکزیمم دز موثر داروی آدرنالین بر میزان انقباض آئورت سینه ای موش های دیابتی مواجهه یافته با دانه پسیلیوم

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 39

چکیده

 مقدمه و هدف: هدف اصلی توسعه دارو, یافتن دز یا دامنه دز دارویی است که موثر و ایمن باشد. یکی از اهداف مهم در مطالعات دارویی برآورد دزهای هدف می باشد که برای این مهم معمولا از طرح موازی استفاده می شود. هدف از این مطالعه تعیین میانه دز و حداکثر اثر داروی آدرنالین بر میزان انقباض آئورت سینه ای موش های دیابتی که به آن ها دانه اسفرزه داده شده بود, است.مواد و روش ها: تحقیق حاضر یک مطالعه تجربی با پنج دز مختلف داروی آدرنالین بر روی چهل موش صحرایی نر سفید نژاد ویستار, در محدوده وزنی 302±9.8 گرم و در محدوده سنی 12 تا 14 ماه می باشد. در این مطالعه, چهار مدل دز پاسخ (خطی, ایماکس, درجه دو و ایماکس سیگموئید) برای برازش به داده ها در نظر گرفته شد. درنهایت برای انتخاب مدل از معیار آکائیک استفاده شد و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار R انجام شد.نتایج: با استفاده از معیار آکائیک (AIC) مدل ایماکس بهترین مدل شناخته شد و بر اساس آن میانه دز موثر 6.6×10-8 (ED50) مولار برآورد شد و حداکثر اثر (Emax) با استفاده از این مدل 1.38 گرم در واحد سطح برآورد شد.نتیجه گیری: نیمی از ماکزیمم اثر میزان انقباض آئورت سینه ای موش های دیابتی که به آن ها دانه اسفرزه داده شده, در دز 6.6×10-8 مولار از داروی آدرنالین رخ می دهد و باتوجه به مقدار حداکثر اثر یعنی 1.38 گرم در واحد سطح, می توان نتیجه گرفت که از این نقطه به بعد هرچه میزان دز را زیادتر کنیم, در میزان انقباض تغییری مشاهده نمی کنیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID