مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در پزشکی | سال:1397 | دوره:42 | شماره:1 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:6

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

449

دانلود:

110

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر ریتم شبانه روزی بر ترشح آدرنالین و نور آدرنالین و ارتباط ان با میزان موبیلیزاسیون سلول های بنیادی +CD34

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 6

کلیدواژه

فاکتور محرک کلونی گرانولوسیتی (G-CSF)Q1

چکیده

 سابقه و هدف: سلول های بنیادی هماتوپوئتیک بالغین (HSC) که دارای توانایی تمایز به انواع رده های سلولی خون هستند, به طورمعمول از مغز استخوان جدا می شوند, اما این سلول ها به مقدار اندک در خون محیطی نیز حضور داشته و مقدار آن ها به دنبال تزریق داروی G-CSF در خون افزایش می یابد. با این حال, مکانیسم های دخیل در حرکت HSCs تحت تاثیر G-CSF ناشناخته است. هدف مطالعه حاضر, تعیین نقش ریتم های شبانه روزی و سیستم عصبی در موبیلیزاسیون HSCs است. به رغم اطلاعات فراوان در مورد تاثیر ریتم های 24 ساعته شبانه روز در پروسه های فیزیولوژیکی بدن, هیچ مدارکی پیرامون نقش ریتم های شبانه روزی و ارتباط آن بر سیستم عصبی دریافت کننده اطلاعات محیطی و نوروترانسمیترها در موبیلیزاسیون HSCs در دسترس نیست.روش بررسی: تحقیق به روش تجربی بر 15 نفر از اهداکنندگان سالم پیوند مغز استخوان, انجام شد. نمونه گیری از خون محیطی در دو زمان 9 صبح و 9 شب قبل از تزریق داروی G-CSF به عنوان گروه کنترل و نیز در دو زمان 9 صبح و 9 شب در روز چهارم تزریق داروی G-CSF انجام شد, شمارش تام لکوسیت ها و سلو لهای بنیادی CD 34 روی نمونه های ذکر شده با روش فلوسایتومتری انجام شد. سطح پلاسمایی آدرنالین و نورآدرنالین نیز با روش الایزا مورد سنجش قرار گرفت و نتایج باآزمون آماری Paired T test آنالیز شد. یافته ها: طی روند این آزمایش مشخص شد که شمارش تام سلولی, شمارش سلول های بنیادی (CD34+) (p value:0.03) و نیز سطح پلاسمایی آدرنالین ((p value:0.04 و نورآدرنالین ((p value:0.01 در صبح نسبت به شب افزایش داشته است. علاوه بر این, پس از دریافت داروی G-CSF بالاتر بودن سطح آدرنالین و نورآدرنالین در ساعات اولیه پس از آغاز روشنایی نسبت به شب و مقادیر بالاتر سلول های CD در صبح نسبت به شب همانند نمونه های روز کنترل حفظ می شود.نتیجه گیری: تعداد سلول های بنیادی و شمارش تام لکوسیت ها در صبح بیشتر از شب بوده و به طور کلی به دنبال تزریق داروی G-CSF تعداد سلول های بنیادی در گردش با همین الگو, افزایش چندین برابری را نشان می دهد. بنابراین می توان گفت پدیده موبیلیزاسیون نیز مانند سایر پروسه های بیولوژیک بدن تحت تاثیر ریتم های شبانه روزی قرار می گیرد. افزایش ترشح آدرنالین و نور آدرنالین در صبح و تاثیر بر گیرنده های b2-adrenergic در فضای مغز استخوان به افزایش موبیلیزاسیون منجر شده و در طول روز با کاهش ترشح این نوروترانسمیترها به عکس این فرآیند و کاهش موبیلیزاسیون در ساعات پایانی روز و به هنگام شب منجر می شود. G-CSF در کنار سایر مکانیسم های عملکردی برای افزایش حرکت سلول های بنیادی به خون محیطی از این راهکار طبیعی بدن بهره می گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID