مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پایش | سال:1398 | دوره:19 | شماره:1 | صفحه شروع:19 | صفحه پایان:39

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

595

دانلود:

266

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

چالش های برنامه ریزی استراتژیک در بیمارستان: یک مطالعه کیفی

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 39

چکیده

 مقدمه: برنامه ریزی استراتژیک, علم و هنر تحلیل استراتژیک سازمان, پیش بینی تغییرات محیط داخل و خارج سازمان, تعیین اهداف استراتژیک, توسعه استراتژی ها و تخصیص بهینه منابع برای دستیابی به مزیت برتری است. تدوین و اجرای برنامه استراتژیک در بیمارستان-های ایران با چالش هایی همراه بوده است. این مطالعه با هدف شناسایی چالش های برنامه ریزی استراتژیک در بیمارستان ها انجام شد. مواد و روش کار: این پژوهش کیفی به روش پدیدارشناسی و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 47 نفر از مدیران عضو تیم برنامه ریزی استراتژیک 17 بیمارستان دولتی, تأمین اجتماعی, خصوصی, خیریه و نظامی استان تهران انجام شد. از روش تحلیل موضوعی برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: مدیریت و رهبری ضعیف, برنامه ریزی نادرست, فرهنگ نامناسب سازمانی, عدم توجه به یادگیری سازمانی و مدیریت ضعیف کارکنان, بیماران, منابع و فرآیندهای کاری موانعی بر سر راه برنامه ریزی استراتژیک در بیمارستان های استان تهران ایجاد کردند. عدم توجیه برنامه ریزی استراتژیک, استفاده از مدل نامناسب برنامه ریزی استراتژیک, تعداد کم کارکنان و بار کاری زیاد آنها, آموزش ناکافی, مشارکت و تعهد کم مدیران, کارکنان و پزشکان در تدوین و اجرای برنامه استراتژیک, کمبود منابع, توجه کم به کار گروهی و بیمار محوری و عدم وجود سیستم مناسب برای مدیریت و ارزشیابی فرآیندهای کاری از جمله مهمترین چالش های برنامه ریزی استراتژیک در بیمارستان ها بودند. نتیجه گیری: مدیران بیمارستان های استان تهران با چالش های متعددی در برنامه ریزی استراتژیک مواجه هستند. این چالش ها در صورتی که به خوبی مدیریت نشوند, مشکلات زیادی در تدوین و اجرای برنامه های استراتژیک ایجاد خواهند کرد. بنابراین, ضروری است که سیاستگذاران و مدیران نظام سلامت اقدامات لازم را برای رفع این موانع بکار گیرند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID