مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

821

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

موانع پیاده سازی برنامه استراتژیک از دیدگاه مدیران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-1395

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 98

چکیده

 مقدمه: برنامه استراتژیک در بیمارستان ها به نوعی سرمایه گذاری در راستای بهبود عملکردشان تلقی می شود. با این حال مدیرانی که می خواهند برنامه ریزی استراتژیک را جهت دستیابی به موفقیت مورد استفاده قرار دهند, با موانعی بر سر راه اجرای آن مواجه هستند. هدف از انجام این مطالعه تعیین موانع پیاده سازی برنامه استراتژیک از دیدگاه مدیران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. مواد و روش: این پژوهش از نوع مطالعات مقطعی بوده که به صورت توصیفی-تحلیلی در سال 1395 انجام شد. جامعه پژوهش شامل 40نفر از مدیران داخلی, اداری, مالی و حسابداری, و مدیران پرستاری بودند که بصورت سرشماری انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که شامل سوالات مربوط به موانع تاثیرگذار در پیاده سازی استراتژی ها بود, جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون های T-test, ANOVA, ضریب همبستگی پیرسون و آماره های توصیفی از طریق نرم افزارSPSS23 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که موانع پیاده سازی برنامه استراتژیک به ترتیب مرتبط با عوامل ساختاری(58/6± 12/27), انسانی(43/4 ± 12/20), فرایندی(99/3± 44/16) و نهادی (80/4 ± 85/15) بود. بین متغیرهای دموگرافیک و موانع پیاده سازی برنامه استراتژیک در بیمارستان ها ارتباط معنی داری مشاهده نشد(05/0 بحث و نتیجه گیری: باتوجه به نتایج, مدیران بیمارستان ها بهتر است با شناخت موانع اجرای برنامه استراتژیک, در راستای رفع این موانع بر آیند. لذا با توجه به ماهیت پویای فرایندهای مدیریت پیشنهاد می شود دوره های آموزشی متناسب با نیاز و اولویت های حاصله از پژوهش برگزار گردد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  یوسفی، علیرضا، کاووسی، زهرا، حیدری، ریحانه، و سیاوشی، الهام. (1396). موانع پیاده سازی برنامه استراتژیک از دیدگاه مدیران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-1395. علوم پزشکی صدرا، 5(2 )، 87-98. SID. https://sid.ir/paper/238768/fa

  Vancouver: کپی

  یوسفی علیرضا، کاووسی زهرا، حیدری ریحانه، سیاوشی الهام. موانع پیاده سازی برنامه استراتژیک از دیدگاه مدیران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-1395. علوم پزشکی صدرا[Internet]. 1396؛5(2 ):87-98. Available from: https://sid.ir/paper/238768/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا یوسفی، زهرا کاووسی، ریحانه حیدری، و الهام سیاوشی، “موانع پیاده سازی برنامه استراتژیک از دیدگاه مدیران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-1395،” علوم پزشکی صدرا، vol. 5، no. 2 ، pp. 87–98، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/238768/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.