مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت در آموزش و پرورش | سال:1378 | دوره:6 | شماره:8 (مسلسل 23-24) | صفحه شروع:2 | صفحه پایان:15

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

199

دانلود:

23

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برنامه ریزی استراتژیک در آموزش

صفحات

 صفحه شروع 2 | صفحه پایان 15

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID