video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

157

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وضعیت خلقی در افراد مبتلا به اضافه وزن مراجعه کننده به کلینیک چاقی جهت کاهش وزن (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

صفحات

 صفحه شروع 303 | صفحه پایان 303

چکیده

 هدف: طی دوران کاهش وزن در افراد چاق امکان بروز تغییرات خلقی وجود دارد که معمولا شدت این تغییرات با سرعت و میزان کاهش وزن ارتباط دارد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت خلقی در افراد مبتلا به اضافه وزن, مراجعه کننده به کلینیک چاقی برای کاهش وزن انجام شده است. روش: آزمودنی های پژوهش 57 نفر (در گروه سنی 18-50 سال) از افراد مراجعه کننده به کلینیک چاقی و کلینیک کاهش وزن بودند که به تصادف از میان مراجعان به دو مرکز یاد شده برگزیده شدند. ابزارهای به کار برده شده برای گردآوری داده ها عبارت بودند از: پرسش نامه MCMI-3 (مقیاس افسردگی) و پرسش نامه حالات خلقی(POMS) .یافته ها: تفاوت معنی داری بین نمرات افسردگی در پرسش نامه MCMI-3 (مقیاس افسردگی) و همچنین نمرات ابعاد مختلف پرسش نامه POMS در مرحله پیش آزمون (شروع رژیم غذایی) و پس آزمون یک (سه ماه پس از آغاز رژیم غذایی) دیده نشد. اما مقایسه نمرات افسردگی در پرسش نامه های MCMI و POMS آزمون اول و دوم (شش ماه پس از آغاز رژیم غذایی) تفاوت معنی داری(p>0.001)  دیده شد. اما تفاوت بین نمرات سایر مقیاس های پرسش نامه POMS معنی دار نبودند. همچنین مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون دوم گویای آن بودند که تنها تفاوت میانگین نمرات پرسش نامه POMS در مقیاس های خستگی-رخوت(p<0.01)  شور-تکاپو و نمره (p<0.05) TMD معنی دار بودند. در نهایت ارتباطی بین BMI آزمودنی ها در سه مرحله آزمون با نمره افسردگی MCMI-3 و ابعاد گوناگون پرسش نامه POMS دیده نشد. نتیجه گیری: تغییرات خلقی پدید آمده در طول مدت کاهش وزن به چگونگی ارزیابی آزمودنی ها بستگی دارد. پاسخ هیجانی و خلقی به کاهش وزن در یک فرد بسته به شیوه ارزیابی و دفعات آن می تواند تصویر متفاوتی از خود نشان دهد. در مجموع میزان کلی اختلال های خلقی  (TMD) در پایان نسبت به آغاز برنامه کاهش وزن, افزایش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.