video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

293

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نوع و میزان خطاهای دارویی در بخش های مراقبت ویژه نوزادان

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 28

چکیده

 مقدمه: یکی از شایع ترین خطاهای پزشکی, خطاهای دارویی است. از آن جا که وقوع خطاهای دارویی, در بخش های نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان از اهمیت مضاعفی برخوردار است, لذا پیشگیری از این خطاها بسیار مهم و ضروری خواهد بود. هدف این مطالعه, تعیین میزان و نوع خطاهای دارویی در بخش های نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان بود.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی - همبستگی که در سال 1390 انجام شد, نمونه گیری به صورت سرشماری و شامل 119 پرستار شاغل در بخش های نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان, در پنچ بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود. ابزار گردآوری داده ها, پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی و پرسشنامه «خطای تجویز دارو» برای تعیین میزان و انواع خطاهای دارویی بود که روایی و پایایی آنها بررسی شد و مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS18 و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: 11.8 درصد از پرستاران عنوان کرده بودند که در طول شش ماه گذشته مرتکب خطای دارویی نشده بودند و 37.8 درصد از آنها بین یک تا دو خطای دارویی داشتند. خطاهای دارویی در داروهای تزریقی به ترتیب شامل اشتباه در زمان دارو دادن (51 تا شصت درصد), اشتباه در محاسبات دارویی (51 تا شصت درصد), عدم توجه به تداخل دارویی در تجویز همزمان آنها (51 تا شصت درصد), اشتباه در دوز دارویی (41 تا پنجاه درصد) و اشتباه در سرعت تزریق دارو (41 تا پنجاه درصد) بود و خطاهای دارویی در داروهای غیر تزریقی به ترتیب شامل اشتباه در محاسبات دارویی (51 تا شصت درصد) و پس از آن اشتباه در در دوز دارویی (41 تا پنجاه درصد) مشخص شد. همبستگی میان داروهای تزریقی و غیر تزریقی نشان داد که خطا در داروهای تزریقی بیشتر روی می دهد و پرستارانی که مرتکب خطا در داروهای تزریقی می شدند در داروهای غیر تزریقی نیز مرتکب خطا می شدند.نتیجه گیری: با وجود خطاهای دارویی موجود, شناخت میزان و نوع خطاهای دارویی می تواند موجب برداشتن گام هایی برای پیشگیری از این خطاها و پیشرفت به سوی افزایش کیفیت مراقبت و ایمنی نوزاد شود. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی, در بخش انگلیسی قابل رویت است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.