مشخصات نشــریه

پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN)

پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN)

صاحب امتیاز

: دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-3084

شاپا الکترونیک

: 2088-336x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد علی خوشنویس

سردبیر

: دکتر عباس عبادی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 26127294 (021)

نمابر

: 26127294 (021)

تارگاه

: www.inhc.ir

پست الکترونیک

: faslnamehnfp@bmsu.ac.ir

نشانی

: تهران، اقدسیه، میدان اراج، مجتمع ولایت، دانشکده پرستاری بقیه ا.. (عج)، دفتر نشریات دانشکده

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,477,510

دانلود یکساله

701,008