مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  2-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 33 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

معیدفر سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  179-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  934
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

این مقاله درصدد است با توجه به داده های آماری یکی از طرح های ملی ابتدا وضعیت فعالیت، تحصیل، فراغت و مصرف کالاهای فرهنگی زنان در روستاهای ایران را توضیح داده و سپس با ارجاع به نظریه های فمینیستی تحلیلی از نابرابری و یا تمایز جنسی در روستاهای کشور ارایه نماید. نتایج این تحقیق عمدتا فرض های مبتنی بر نظام های اقتدارگرایانه پدرسالار و نظام تولید و تقسیم کار اجتماعی مبتنی بر جنسیت و ارزش ها و نگرش های معطوف به جنسیت را تقویت می کند. البته، تفاوت دو جنس از نظر فعالیت های هنری و ورزشی از همان سال های اولیه کودکی تا حدودی فرض مبتنی بر خلقت متفاوت زن و مرد در برخی تمایلات را نیز تأیید می کند. دختران و پسران به خاطر برخی از ویژگی های زیستی ـ روانی که تا حدودی مستقل از روندهای فرهنگی ـ اجتماعی است علایق متفاوتی دارند. هر چند این تفاوت ها در دوران بعدی زندگی مورد تاکید بیشتر قرار می گیرند و شدت می یابند. همچنین، براساس داده های این تحقیق مشخص شده است که به خاطر نیاز بیشتر به حضور زنان در جامعه و گسترش نظام های تعلیم و تربیت جدید و روند مدرن شدن در روستاها در نگرش سنتی روستاییان مبنی بر تقلیل نقش زنان به خانه داری و نگهداری بچه تغییراتی آغاز شده و رو به گسترش است.

آمار یکساله:  

بازدید 934

دانلود 252 استناد 5 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1898
 • دانلود: 

  382
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1898

دانلود 382 استناد 4 مرجع 1
نویسندگان: 

جواهری فاطمه | قضاتی سرور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  161-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  3460
 • دانلود: 

  1521
کلیدواژه: 
چکیده: 

طی سال های اخیر، میزان قابل ملاحظه ای از اندیشه ها و آرای اجتماعی، در زمینه مسایل و محدودیت های اشتغال زنان، به رشته تحریر درآمده است. از طرف دیگر، اولویت جامعه برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی پدیده کارآفرینی را به موضوع مورد توجه محافل علمی تبدیل کرده است. در این مقاله کوشش شده از تلفیق این دو قلمرو موضوعی برای تبیین نازل بودن سطح کارآفرینی زنان شاغل ایرانی استفاده شود. نگارندگان این نوشتار ضمن به رسمیت شناختن تفاوت های طبیعی زنان و مردان بر این باورند که نابرابری های جنسیتی موجود در جامعه ایران، که بیشتر جنبه اجتماعی و فرهنگی دارد، از قابلیت کارآفرینی زنان می کاهد. در این زمینه به نقش خانواده، نظام تعلیم و تربیت، باورهای کلیشه ای، ناهماهنگی انتظارات نقشی و مناسبات حاکم بر سازمان کار اشاره می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 3460

دانلود 1521 استناد 10 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  3-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  29
 • بازدید: 

  6572
 • دانلود: 

  1563
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، به بررسی میدانی موضوع بزهکاری نوجوانانی که به جرم بزهکاری در تهران بزرگ در سال 1371 دستگیر شده اند پرداخته ایم. چارچوب نظری این بررسی یک نظریه تلفیقی است که از تلفیق دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوندهای افتراقی ساترلند و کرسی به وجود آورده ایم تا در تعیین علت ها هم عوامل درونی و هم بیرونی موثر در بزهکاری را به حساب آوریم. از بین 140 پسر و 15 دختر زیر 18 سال، که در آن سال دستگیر شده بودند، با 90 پسر و همه دختران مصاحبه سازمان یافته به عمل آورده ایم. چهار متغیر مربوط به معرف اعمال بزهکارانه و 81 متغیر مستقل را که شامل خصوصیات فردی، وضع زندگی و مهاجرت، نظام حمایتی خانواده، باورها و عملکردها، ارتباط بزهکاران و سرگرمی ها و گذراندن اوقات فراغت بودند اندازه گیری کرده ایم. اجرای یک تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها سه عامل بر شدت بزهکاری اثر دارند و می توانند آن را تببین کنند. این سه عامل عبارت بودند از: عامل وابستگی نوجوان به خانواده، باورها و نگرش ارتباط با بزهکاران. یافته ها نشان می دهند که هر قدر وابستگی نوجوان به خانواده قوی تر باشد، از شدت عمل بزهکارانه کاسته می شود. باورهای مذهبی عامل بازدارنده بزهکاری اند و نگرش های منفی نسبت به قانون، مجریان قانون، و هنجارهای اجتماعی باعث تقویت بزهکاری می شوند. سرانجام ارتباط با بزهکاران به صورت صمیمی و مستمر قویا نوجوان را به سوی بزهکاری سوق می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 6572

دانلود 1563 استناد 29 مرجع 0
نویسندگان: 

HAZERI A.M. | SALEH-AHADI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  5-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87041
 • دانلود: 

  32095
کلیدواژه: 
چکیده: 

The Islamic Revolution of Iran embraced victory in 1979 in circumstances where sovereignty was divided among different groups who could take the society in their power. The Imperial Army was just one of those groups, which had the opportunity to rule in such time of turmoil. The present article seeks to explain reasons of the army"s declaration of impartiality. Such an explanation requires a survey on the Pahlavi"s structure of oppression. This article takes such a declaration as an index of weakness, the Shah"s structure of oppression was experiencing. The article further investigates the relationship of such a weakness with mutiny within the army, fleeing from barracks by military personnel, and solidarity declaration of the army corps with the late Imam (may God bless his soul), among other developments occurring within the disintegrating army. Based on findings of this research the main reasons of weakness of structure of oppression of the regime were: 1. The command structure was centralized and dependent on the ruler. This would cause inertness in the Shah"s presence and disintegration in his absence. The disintegration was further intensified by the revolutionaries and had weakened the structure of oppression. 2. The role change of the Imperial Army from custodian of the (internal) national security to an agent of international politics, acting as a regional gendarmerie-which was a function of the US-Iran relationship-which resulted in the army"s inability to dominate the internal turmoil and control the Revolution. Key Words: Theories of revolutions of the Iranian political system, Oppression Structure, Imperial Army"s Role, Group Composition and Command Structure of the Iranian Army.

آمار یکساله:  

بازدید 87041

دانلود 32095 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  26-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  2667
 • دانلود: 

  1380
کلیدواژه: 
چکیده: 

به نظر می رسد تحقیقاتی که در زمینه خشونت علیه کودکان انجام گرفته، به خصوص در ایران، به نظریه هایی که خشونت را نتیجه تعاملات آشفته و مشکل ساز می دانند کمتر توجه نموده اند.پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به سایر عوامل، تاکید اصلی خود را بر عوامل رابطه ای درون خانوادگی (نظم و تضاد) معطوف کند. این مطالعه تحقیقی پیمایشی است که روی 300 خانواده تهرانی انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که متغیر نظم و تضاد در خانواده به ترتیب اهمیت، اثرات موثر و معنی داری بر خشونت علیه کودکان در خانواده ها دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 2667

دانلود 1380 استناد 9 مرجع 3
نویسندگان: 

SHOJAEIZAND A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  28-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82633
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

This article attempts at a comparative study of religion in the contexts of the Iranian and French Revolutions. A quick survey of the background and formation processes of the French Revolution of 1789 and its consequences indicates that the Catholic Church and the Christian belief as major ingredients of the ruling system contributed to the maintenance of the status quo and thus were disregarded by the revolutionaries and later came under their assault. In other words, Christianity did not only lack a role in the revolutionary mobilization of France, but also it assumed some antimobilizing positions in the radicalization period of the Revolution. The same issue took quite different form and substance in the Iranian Revolution of 1979, where religion through taking ideological position, undertook the leadership and organized the revolutionary mobilization. This recorded a new experience in a chain of revolutions. The comparative survey ofthe Iranian and French Revolutions shows that the respective differences, aside from influencing structures, are due to two factors. First, Islamic and Christian teachings are distinct. The second factor must be sought in the historical performance and synchronic sociopolitical positions of custodians of these two religions Key Words: The French Revolution, The Iranian Revolution, Revolutionary Situation, Revolutionary Mobilization, Mass Mobilization, Mobilization Ideology, Mobilization Leadership, Mobilization Organization, Abnormality.

آمار یکساله:  

بازدید 82633

دانلود 31795 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  32-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  25
 • بازدید: 

  3213
 • دانلود: 

  946
چکیده: 

موضوع این مقاله تحلیل و تبیین واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران پس از انقلاب اسلامی است. هدف مقاله به دست دادن تحلیلی جامعه شناختی از فرایند شکل گیری شهروندی در ایران همراه با سازو کارهای شکل دهنده شهروندی است. همچنین شکل بندی اجتماعی این پدیده مدرن در ایران پس از انقلاب 57 نیز از حیث " نوع اجتماعی، محتوای اجتماعی، شکل اجتماعی و قلمرو اجتماعی" شهروندی در ابعاد " مدنی، سیاسی و اجتماعی" آن مدنظر قرار گرفته است. چهارچوب نظری مقاله نظریه اجتماعی شهروندی و روش آن جامعه شناسی تاریخی است و در آن به طرح سه پرسش از ماهیت فرایندهای موثر بر شکل گیری شهروندی و ساز و کارهای تاثیرگذار آن و ساختارهای شکل بندی شهروندی و نیز سه فرضیه مرتبط با آن پرداخته شده است.این فرضیه ها ناظر به اثرگذاری گفتمان قوانین موضوعه و قانون اساسی، جهت گیری های برنامه های توسعه و همچنین شکل گیری تقاضاهای سیاسی ـ اجتماعی مدرن است.

آمار یکساله:  

بازدید 3213

دانلود 946 استناد 25 مرجع 5
نویسندگان: 

سخاوت جعفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  3991
 • دانلود: 

  977
کلیدواژه: 
چکیده: 

مطالعه عوامل موثر بر ناهنجاری رفتاری دانش آموزان استان لرستان، در سال 1380،در سه شهر خرم آباد، بروجرد و نورآباد آغاز شد.به این منظور، از بین دانش آموزان دختر و پسر رشته های مختلف تحصیلی، 975 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. در این مطالعه، رابطه ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان با برخی ویژگی های فردی آنان، نظیر وضعیت تحصیلی، جنسیت و برخی ویژگی های خانواده دانش آموزان و خود پنداره دانش آموز، میزان پیوستگی با والدین، تصویر از خود، آرمان شغلی، پنداشت از کفایت درآمد خانواده، پنداشت از نظم مدرسه، بررسی شده است. برای انتخاب متغیرها، بیشتر از نظریه های صاحب نظران نظارت اجتماعی، مانند گات فردسون و تراویس هیرشی، استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که نابهنجاری دانش آموزان، در مدرسه و بیرون از مدرسه، ریشه های مشترکی دارند و نباید آن ها را دو پدیده جدا از هم دانست. با توجه به معنی دار بودن رابطه نابهنجاری های رفتاری با متغیرهای مذکور، یافته ها حاکی از آن است که داشتن روابط مطلوب در محیط خانواده و مدرسه، پنداشت از خود دانش آموز، پنداشت از درآمد خانواده، شغل پدر، پنداشت از نظم مدرسه، توفیق در کار مدرسه و جنسیت به عنوان عوامل تاثیرگذار در نابهنجاری رفتاری دانش آموزان در مدرسه و برخی متغیرها مانند توفیق تحصیلی، جنسیت و پیوند با مادر در نابهنجاری های رفتاری در بیرون مدرسه اهمیت بیشتری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 3991

دانلود 977 استناد 8 مرجع 0
نویسندگان: 

عبدالهی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  63-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  15
 • بازدید: 

  2767
 • دانلود: 

  613
چکیده: 

پایین بودن میزان مشارکت مدنی شهروندان ایرانی به ویژه زنان یکی از مسایل اساسی جامعه در حال گذار امروزی ایران است که بدون شناخت موانع و برنامه ریزی در جهت ارتقای کم و کیف آن مدیریت تضادهای اجتماعی و ساماندهی نظم و توسعه کشور اگر غیرممکن نباشد، حداقل بسیار مشکل خواهد بود. موضوع این مقاله مشارکت مدنی زنان و هدف توصیف و تحلیل جامعه شناختی آن در جهت شناخت سهم هر یک از عوامل در تبیین و پیش بینی میزان ارتقای آن در ایران است. در بخش نظری بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی دیدگاه ها و مرور منابع تجربی موجود یک چارچوب مفهومی تلفیقی و نوین تنظیم گردیده و در قالب آن پرسش های اساسی و فرضیه های اصلی مطرح شده است. در بخش روش شناسی نیز ضمن اشاره به تعریف مفاهیم، نحوه مقیاس سازی ها و شیوه سنجش روایی و پایانی ابزار اندازه گیری، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه و تکنیک های گردآوری و تحلیل داده ها معرفی شده است. در بخش توصیف و تحلیل داده ها ضمن اشاره به مشخصات محیط های اثباتی و هنجاری محل زندگی زنان در استان ها و شهرستان های کشور در سطح کلان، وضعیت خاص اجتماعی شدن زنان در محیط های قومی و خانوادگی در سطح میانی، و نیز ورودی های حاصل از فرایند اجتماعی شدن زنان از لحاظ موقعیت و نقش در جامعه، احساس از محیط هنجاری، پنداشت از اعیان فرهنگی و اجتماعی، ارزش ها و نگرش ها، هویت اجتماعی، میزان رشد نظام شخصیتی و خروجی های نظام شخصیتی از جمله آمادگی آنان برای عمل تشریح گردیده است. علاوه بر توصیف کم و کیف مشارکت مدنی زنان رابطه آن با هر یک از عوامل فوق الذکر در سطوح کلان، میانی و خرد تحلیل و سهم هر یک از عوامل اصلی در تبیین و پیش بینی تغییرات آن در سطح ایران تعیین گردیده است. در پایان بر اساس یافته های علمی، پیشنهادهایی در قالب چند راهبرد اساسی به منظور ارتقای کم و کیف مشارکت مدنی شهروندان ایران به ویژه زنان ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2767

دانلود 613 استناد 15 مرجع 14
نویسندگان: 

عبدی عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3118
 • دانلود: 

  1019
کلیدواژه: 
چکیده: 

مفهوم ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم به نحو مشهودی با موقعیت و ارزیابی هزینه و فایده فرد بستگی دارد. زندان به عنوان اصلی ترین شیوه مجازات فرد یکی از اقلام عمده و رسمی هزینه ارتکاب جرم است،که در عین حال متضمن آسیب ها و صدمات اجتماعی گوناگونی از قبیل از دست دادن شغل، طرد اجتماعی، کاهش منزلت اجتماعی و… می باشد. از سویی، بین اولین مرتبه زندانی شدن فرد و دفعات دیگر، یادگیری شگردهای خاص ارتکاب مجدد جرم، آشنایی با افراد جدید، و فرار از مجازات های قانونی و چگونگی تاثیرات یادشده رابطه وجود دارد و به عوامل گوناگونی از قبیل شرایط داخلی زندان، امکانات و مدیریت زندان و متغیرهای فردی بستگی دارد. با شرایط حاضر تضاد بین ممانعت از ارتکاب جرم از طرف مردم عادی یا تاثیر در مجرم و تلاش در جهت همنوایی با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در زندان، امکان پذیر نیست. مگر آن که راهکارهای جدیدی در این زمینه ارایه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 3118

دانلود 1019 استناد 1 مرجع 3
نویسندگان: 

KBORRAMSHAD M.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  86-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143792
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

What impact and reflection the Islamic Revolution of Iran has had on the theories of revolution? This is the question the present article seeks to answer. After a glance over the theories of revolution at the time when the Islamic Revolution was underway, a glance which is carried out based on two important works: Jack Goldstone (1980) and Stan Tylor (1984) the writer follows the impact of the Islamic Revolution in two areas which are the third generation of theories of revolution, and, more importantly, the formation of the fourth generation of theories of revolution, whose departure point and origin of formation is Islamic Revolution. These four approaches derived from the Islamic Revolution are: 1. Cultural Approaches (with many thinkers). 2. The Third World social revolution approach of John Foran. 3. The Spiritual Approach of Michele Foucault. 4. Metaphysical or Gnostic Approach of Leyli Eshghi. These four approaches are described and explained relatively in detail in the text of the article. Thus, this article, in addition to introduction and conclusion, consists of two main sections with the headings of theories of revolution prior to the Islamic Revolution of Iran, which is comprised of the classical and modern literature and theories, and theories of revolution after the Islamic Revolution of Iran, which, in turn, consists of two sub-categories of revision applied by some theorists of the third generation in their theories, and the birth of the fourth generation of modern theories ofrevolution. It is in this final section that the four approaches of Cultural, Third Word, Spiritual, and Gnostic are discussed in detail. Key Words: Islamic Revolution of Iran, Theories of Revolution, Cultural Approach, Third Word Approach, Spiritual Approach, Metaphysical or Gnostic Approach.

آمار یکساله:  

بازدید 143792

دانلود 31995 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  100-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  36
 • بازدید: 

  2772
 • دانلود: 

  544
چکیده: 

اعتماد مفهوم کانونی نظریات کلاسیک جامعه شناسی و نیز محور اصلی تئوری های نوین سرمایه اجتماعی و زمینه تعاملات و روابط اجتماعی است. نتایج بسیاری از مطالعات اخیر در سطح کشور حاکی از کاهش سطح نسبی این متغیر در نزد اقشار مختلف اجتماع است. این دسته از مطالعات عوامل اقتصادی ـ اجتماعی متفاوتی نظیر افزایش شدید سطح تحصیلات و فزونی دانش آموختگان سطوح عالی تحصیلی، افزایش دسترسی و مصرف رسانه ها و خصوصا حضور رسانه های جدید نظیر اینترنت به عرصه ارتباطات کشور، افزایش شدید جمعیت و بزرگ شدن سریع شهرهای کشور و … را دلایل و عوامل کلان این وضعیت شمرده اند. با این حال، کمتر مطالعه ای به بررسی تاثیر متغیر "جنس" و اثر انتزاعی آن بر اعتماد پرداخته است. این مطالعه با عطف توجه به اهمیت حضور زنان در عرصه اجتماع و حتی عامل محوری قلمداد کردن نقش زنان در توسعه کشور به تبعیت از شومپیتر درصدد آن است که ضمن شناسایی ابعاد و سطوح اعتماد متقابل به عنوان یکی از مباحث اصلی در موضوع اعتماد اجتماعی و بررسی عوامل مؤثر بر آن، تاثیر عامل جنسیت در آن را با سایر متغیرهای مورد نظر مقایسه و بررسی کند. مطالعه در سطح شهرهای بیست و هشت استان کشور و با حجم نمونه 8206 نفر و در سال 1381 انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2772

دانلود 544 استناد 36 مرجع 1
نویسندگان: 

اجلالی پرویز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  110-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  4313
 • دانلود: 

  1156
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله مولف ابتدا تعریفی از جرم و آمار جرم ارایه می دهد. سپس انواع آمار جرم را تعریف کرده و به ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن ها می پردازد. بقیه مقاله به بررسی وضعیت آمار جرم در ایران اختصاص یافته است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که در کشور ما سه منبع رسمی تولید آمار جرم وجود دارد: دفتر آمار و پردازش داده های وزارت دادگستری،اداره آمار معاونت طرح و برنامه نیروی انتظامی و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور. بنابر دلایل عدیده ای از جمله نقص و تداخل طبقه بندی جرایم با تداخل بین آمار جرم و آمار پرونده ها، آمار متهمان و محکومان و محدود بودن آمار جرایم به سطح ملی و استانی و عدم تمایز بین آمار جرایم شهری و روستایی نمی توان به تهیه گزارش هایی واقع بینانه از وضعیت، محاسبه میزان های بزهکاری و پیش بینی احتمال وقوع جرایم پرداخت. در این مقاله نقاط ضعف آمارهای جرم در ایران از لحاظ فنی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و راه حل هایی برای اصلاح آن ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 4313

دانلود 1156 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

توسلی غلامعباس | فاضل رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  3803
 • دانلود: 

  926
چکیده: 

اکثر تحقیقات درباره تاثیر برنامه های خشونت آمیز تلویزیونی بر رفتار کودکان مبتنی بر مدل محرک (صحنه های خشونت آمیز تلویزیونی) و پاسخ (رفتار کودکان) بوده است. این تحقیقات عمدتا بر گرفته از نظریه جامعه توده وار و نظریه گلوله های جادویی بوده است. بر پایه این نظریه ها تماشای خشونت تلویزیونی توسط کودکان باعث رفتار خشونت آمیز در آنان می شود. در این تحقیق، با تاکید بر نظریه کارکردگرایی ساختی، متغیرهای دیگری از جمله پایگاه اجتماعی- اقتصادی و نحوه رفتار والدین با کودکان به منزله فرآیندهای واسط میان تماشای خشونت تلویزیونی و رفتار کودکان در ایران مورد آزمون قرار گرفته و نقش آن ها در میزان اثربخشی خشونت تلویزیونی برمیان کودکان متعلق به پایگاه های اجتماعی- اقتصادی و سبک های والدینی بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 3803

دانلود 926 استناد 4 مرجع 1
نویسندگان: 

KACHOUYAN H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  124-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54003
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

Modern or modernist ideologies, based on tbe understanding, which now runs almost as a consensus among the thinkers, replace traditional religions and are considered secular pieties. Nevertheless, compared with other pieties or allegiances, which attempt at replacing them, these secular pieties are faced with problems, inadequacies and difficulties. Most important among these difficulties is the inability of these ideologies to create social movements and to mobilize people politically, that is, to have extensive and sustained influence among them, and to make people willing to sacrifice. There are certain characteristics attributed to nationalistic secular ideologies. It is upon these characteristics that there is a discussion on power of these ideologies in creating social movements, and on potency of their historical influence. This article, through investigating the characteristic of nationalistic ideologies, argues that such a conception of secular ideologies is erroneous, in that instead of reasoning for its weakness.

آمار یکساله:  

بازدید 54003

دانلود 28870 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عبدالهی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  131-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  3258
 • دانلود: 

  886
کلیدواژه: 
چکیده: 

مرتن در سال 1910 در آمریکا متولد شد. پس از گرفتن دکترای جامعه شناسی از دانشگاه هاروارد دعوت به کار دانشگاه کلمبیا را پذیرفت. او در زمینه بینش ها، روش ها و حوزه های جامعه شناسی، به ویژه جامعه شناسی علم و مسایل و انحرافات اجتماعی، صاحب آثار عدیده ای است. مرتن بیشتر به جامعه شناسی نظم، دیدگاه کارکردگرایی ساختاری و روش تحلیل کارکردی علاقه مند بوده است. او با بازنگری اصول و قواعد فونکسیونالیسم کلاسیک سعی در تلفیق مبانی نظری و تجربی در قالب نظریه حد متوسط، معرفی نمونه هایی از این نوع نظریه در نزد کسانی چون دورکیم و وبر، تلاش در ارایه نظریه های حد متوسط در حوزه جامعه شناسی علم و انحرافات اجتماعی و پیوند جامعه شناسی با مسائل روز، نقش عمده ای در توسعة جامعه شناسی ایفا کرده است. مرتن پس از سال ها پژوهش، آموزش و مدیریت در حوزه جامعه شناسی و دریافت دکترای افتخاری از 20 دانشگاه و مرکز علمی معتبر در جهان در سال 2003 در 93 سالگی در گذشت.

آمار یکساله:  

بازدید 3258

دانلود 886 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  15
 • بازدید: 

  7621
 • دانلود: 

  2165
چکیده: 

در دهه های اخیر، در اثر گسترش نوگرایی و نوسازی در عرصه جهان، تحولاتی در زمینه های فرهنگی و ساختاری روی داده که سبب دگرگونی نقش های اجتماعی و آگاهی های زنان شده است. افزایش تحصیلات و اشتغال در میان زنان از سویی سبب کاهش مطلوبیت الگوی زن سنتی می شود و از سوی دیگر سبب دشواری در هماهنگ کردن نقش های سنتی با نقش های جدید شده و به بحران هویت زنان منتهی می گردد. تنها راه حل این مساله تعریف هویت اجتماعی زنان توسط خود آن ها است. در پژوهش حاضر عواملی که زنان را به تامل در هویت های سنتی، مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی و باز تعریف هویت اجتماعی قادر می سازد در دو سطح فردی و ساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است. روش کمی مورد استفاده در این تحقیق روش پیمایشی بوده است.نتایج این پیمایش نشان می دهد که از میان کل عوامل مورد مطالعه تحصیلات بیشترین تاثیر را در باز تعریف هویت اجتماعی زنان داشته، پس از آن ارزش ها و نگرش ها، سبک زندگی و هویت نقشی مسلط به ترتیب تاثیر بیشتری در بازتعریف هویت اجتماعی زنان داشته اند. به علاوه موقعیت ساختاری در مقایسه با هویت شخصی تاثیر بیشتری بر بازتعریف هویت اجتماعی زنان داشته است. از میان دو عامل اشتغال و تحصیلات، تحصیلات که زنان را به منابع فرهنگی هویت سازی مجهز می کند بیشتر از اشتغال که تامین کننده استقلال و منابع مادی هویت سازی است بر بازتعریف هویت اجتماعی زنان و مقاومت آن ها در برابر باورهای کلیشه ای مبتنی بر جنسیت تاثیر داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 7621

دانلود 2165 استناد 15 مرجع 1
نویسندگان: 

HASHEMIAN S. | DEHGHANPOR A. | MOGHAHED M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  140-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50228
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

Islamic Revolution is growing old beyond a quarter of century, having passed through different challenges, it is now faced with a high tide, complex anG dynamic process called globalization. The significance of globalization is such that the fate of many political and intellectual systems as well as social movements depends on how they encounter and interact with this process. The present article seeks to explain Islamic Revolution"s ideals, and to analyze probable aspects of globalization, and to propose guidelines for successful transition through this historical stage. Islamic Revolution"s nature, as well as its ideals are mainly shaped through an emphasis on late Imam Khomeini"s (may God bless his soul) views and ideas. Different aspects of globalization are extracted through views of those who are well-informed on the issue. This article will attempt to present an analytic account of globalization as well as the probable challenges between globalization and Islam, while proposing guidelines. It is hoped that the guidelines be used so that the carriers of the Islamic Revolution would continue propagating and solidifying their ideals in an age whose most constant characteristics are change and transformation.

آمار یکساله:  

بازدید 50228

دانلود 30405 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  148-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  3025
 • دانلود: 

  1160
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از عوامل مهم و موثر بر کارکرد مطلوب هر نظام، اعم از انسانی یا غیر انسانی، به شناسایی آسیب های آن ارتباط دارد. این شناخت پایه اصلی تعدیل یا اصلاح آسیب ها تلقی می شود. بی توجهی به آسیب یک عنصر مشخص در هر نظام، نه تنها منجر به تشدید آن خواهد شد، بلکه بر اساس اصل ارتباط متقابل عناصر، به اختلال و ایجاد آسیب در سایر عناصر نظام خواهد انجامید. این موضوع می تواند تا آن جا پیش رود که آسیب های نظام متعدد و پیچیده شده، به نحوی که گردش کار نظام با اختلال جدی مواجه شود و در نهایت کلیت آن را از کار بیاندازد. لذا آسیب شناسی نظام های اجتماعی، اعم از خرد و کلان، برای اصلاح و بهبود پویایی آن ها لازم و حایز اهمیت است. در این مقاله نویسندگان می کوشند به شیوه ای تجربی، آسیب های نظام اجتماعی را به عنوان یک کل شناسایی کرده و با طرح نگرش مردم شهر اصفهان درباره شش موضوع قضایی- امنیتی، موقعیت روحانیت، مفاسد اقتصادی، دین گریزی یا روی آوری مردم به دین، ویژگی های مسوولان و مدیران دولتی و امید به آینده به آسیب شناسی نظام اجتماعی ایران پرداخته و راه کارهای حل یا تعدیل آن ها را از نگاه مردم در جامعه آماری مورد مطالعه مشخص کند. همچنین میزان تاثیر آسیب های اجتماعی فوق در ایجاد نگرش دین گریزی بین مردم مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 3025

دانلود 1160 استناد 3 مرجع 1
نویسندگان: 

JAVADI N. | VASHEGHANI FARAHANI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  166-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67971
 • دانلود: 

  32195
کلیدواژه: 
چکیده: 

The purpose of this article is to examine the outcomes and impacts of the nihilism advocated by post-structuralism and neo-liberalism on the development of social theory in the final decades of the twentieth century. The cultural atmosphere surrounding the issue implies that the reconstruction of social theory is irregular and useless. Elaborating on the various factors which can explain the principles and areas of this anti-theory, the present article argues that the serious need for reconstructing a social theory requires shifting from clear-cut extra- specialist perspectives (which is the legacy of positivist tradition) to collectivism and theoretical universalism (holism).

آمار یکساله:  

بازدید 67971

دانلود 32195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FONZI Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  172-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68119
 • دانلود: 

  32495
کلیدواژه: 
چکیده: 

The legitimacy of political systems is measured by degree of homogeneity between beliefs and values of the populace, on the one hand, and the theoretical basis upon which the political ruling strata justify their dominance, on the other, Any factor affecting social beliefs and values may also affect legitimacy of political systems by exposing them to new challenges. On such basis, this article seeks to investigate quantitative and qualitative population changes in the years following the Islamic Revolution, changes such as growth of literate, higher education graduates, and urban sections of the population, The article also tries to survey impact exerted by such population changes on religious beliefs of the society, considering these beliefs as the most important basis for the legitimacy of the political system. It tries to answer the questions: What impact population changes has exerted on religion"s status in Iran. What implications are likely to be brought about by an assumed change of religion"s status on a religion-based state?

آمار یکساله:  

بازدید 68119

دانلود 32495 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHOZATI S. | JAVAHERI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  178-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73444
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

In recent years a considerable arguments on of social ideas and views dealing with problems and constrains encountered by women, has been published. Moreover, the priority set be the society to move in the path of economic development has made entrepreneurship a topic of interest to the scientific circles. This article attempts to incorporate these two rather distinct domains (women"s issues and economic development) and thereby tries to arrive at an explanation concerning the low efficiency of entrepreneurship as regards the employed Iranian women. The auther recognizes the natural differences between males and famales while holding the belief that the existing gender inequalities in Iran, reflecting rather a cultural aspect, would reduce women"s entrepreneurship potential. In this regard, the article discusses the family roles, education system, stereotypic beliefs, incompatibility between role expectations and relations dominating the work organization.

آمار یکساله:  

بازدید 73444

دانلود 30995 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دورکیم امیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  201-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1418
 • دانلود: 

  444
کلیدواژه: 
چکیده: 

امیل دورکیم بنیانگذار جامعه شناسی و یکی از مهم ترین مراجع مطالعه جامعه شناسی دینی ست. مشهورترین و مورد استنادترین نظریه دورکیم در این حوزه تمایز میان امر قدسی (sacre) و امر دنیوی (profane) به عنوان فصل مشترک همه ادیان است. اما در این حوزه آنچه کمتر شناخته شده است، تعریف دین نه تنها به منزله یک نظام اعتقادی بلکه به یک منبع حرکت زای اجتماعی و آرمان پردازی جمعی ست، منبعی که از پویایی درونی جوامع انسانی تغذیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1418

دانلود 444 استناد 1 مرجع 0