مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت شهری
سال:1388 | دوره:7 | شماره:24
صفحه شروع:65 | صفحه پایان:80

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

651

دانلود:

240

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خوانش تاثیر ساماندهی محورهای بصری بر ارتقا کیفیت محیط فضاهای عمومی شهری (نمونه موردی: خیابان آزادی تهران)

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 80

چکیده

محور دید یک عرصه یا پهنه سه بعدی است که از یک نقطه دید شروع و بسوی موضوعی شاخص یا کیفیتی بصری امتداد می یابد. به نظر می رسد سامانهدی پهنه محورهای دید به سوی نشانه های شاخص شهری, تاثیری قابل توجه بر مطلوبیت مولفه های زیباشناختی – فرمی کیفیت محیط در فضاهای عمومی شهری داشته باشد. از این رو در این نوشتار به منظور شناخت و ارایه اصول جهانشمول حاکم بر طراحی آگاهانه و هدفمند محور های دید شاخص درون شهری, به بازشناخت ویژگی های مشترک محور های دید شاخص جهان پرداخته شده است. همچنین جایگاه محور دید در تحقق اهداف و مبانی نظری طراحی شهری مورد تدقیق قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش ارائه معیار هایی چون ضرورت تجلی محور دید به مثابه یک سیستم واجد کیفیت بصری, ضرورت توجه به توپوگرافی و استفاده از اختلاف سطح ها در طراحی محور دید, التزام عملکرد پهنه محور دید به عنوان عرصه ای عمومی و استفاده همگانی از آن, محصوریت مطلوب و ضرورت وجود ارتفاع مناسب بدنه ها جهت تاکید بر ارزش های بصری در طراحی محور دید, توجه به مکان رفتارها در طراحی محور دید, تقویت حضور پذیری از طریق وجود فعالیت خاص در بدنه یا عنصر پایانی و استفاده از عناصر اکولوژیک هویتمند برای طراحی و ساماندهی محور های دید خواهد بود. همچنین با تحلیل یکپارچه خیابان آزادی تهران, رهنمودهایی مبتنی بر ساماندهی محور دید به منظور ارتقا کیفیت محیط در این خیابان ارایه شده است. این نوشتار از روش های تحقیق توصیفی-تحلیلی, تطبیقی و اکتشافی و شیوه های تحقیق مرور متون و منابع و استفاده از اسناد تصویری در بستر مطالعات کتابخانه ای سود برده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.