مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی) | سال:1383 | دوره:4 | شماره:14 | صفحه شروع:59 | صفحه پایان:88

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

597

دانلود:

296

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین تورم و رفاه «مطالعه ای تجربی در اقتصاد ایران»

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 88

چکیده

 هدف تحقیق حاضر, اندازه گیری هزینه رفاهی تورم بر اساس داده های اقتصاد ایران در سالهای 1380-1350 است. برای دستیابی به این هدف سعی شده با وارد کردن بخش بانک به تحلیل هزینه رفاهی تورم لوکاس (2000) الگویی طراحی شود که در آن برای اندازه گیری هزینه رفاهی تورم, راه انحرافی دیگری افزون بر زمان معاملاتی که مورد تاکید بیشتر مطالعات در این زمینه است, در نظر گرفته شود. در اینجا - سازگار با چارچوب الگوی زمان خرید مک کالم و گودفریند (1987) - به این دلیل برای پول تقاضا وجود دارد که پول موجب تسهیل در امر معاملات شده و هزینه معاملاتی را کاهش می دهد. در الگوی حاضر, تورم از دو مجرا می تواند زیان رفاه را به اقتصاد تحمیل کند. نخست اینکه عاملان اقتصادی به منظور ایمن ماندن از اثرات نامساعد تورم در شرایط تورمی, دارایی پولی بدون بهره کمتری نگهداری کرده و کمتر از خدمات دارایی پولی در امر تسهیلات معاملات و کاهش زمان معاملاتی بهره مند می شوند. در نتیجه تورم به مزایای استفاده از پول لطمه می زند. دوم, تورم نرخ حق الضرب نظام بانکی یعنی اختلاف بین نرخ بهره روی وام و نرخ سود سپرده بانکی را افزایش می دهد و در بازار پول درونی همواره در تحقیقات متعارف از جمله لوکاس (2000) مورد غفلت قرار گرفته و امکان تبیین آن وجود ندارد.نتایج تجربی تابع زنان رفاه تورمی پیشنهادی مقاله حاضر که دو تصریح لگاریتمی و نیمه لگاریتمی از آن انجام گرفت, نشان می دهد که هزینه رفاهی به وجود آمده از یک نرخ تورم 10 درصدی در حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی به ترتیب معادل 7.2 و 6.6 درصد تولید ناخالص داخلی است که نیمی از آن مربوط به زیان رفاه انحراف نوع دوم یعنی اختلال در بازار پول درونی است. تحقیقات انجام گرفته در زمینه هزینه رفاهی تورم به دلیل اینکه زیان یاد شده را نادیده می گیرند, هزینه رفاهی تورم را کمتر از مقدار واقعی برآورد می کنند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هزینه رفاهی تورم قابل ملاحظه بوده و غفلت از داد و ستد بین تورم و رفاه می تواند این خطر را در پی داشته باشد که سیاستهای در پیش گرفته شده به تخصیص مناسب منابع و رفاه منجر نشود؛ بنابراین باید به مساله تورم به گونه ای جدی تر نگریسته شده و سیاستهای اقتصادی در پی کاهش نرخ تورم باشند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID