مشخصات نشــریه

پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)

پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه تربیت مدرس

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-6768

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عباس عصاری آرانی

سردبیر

: دکتر یداله دادگر

مدیر داخلی

:

تلفن

: 82883907 (021)

نمابر

: 82883911 (021)

تارگاه

: ecor.modares.ac.ir

پست الکترونیک

: jerc@modares.ac.ir

نشانی

: تهران ، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، دفتر فصلنامه پژوهشهای اقتصادی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

208,518

دانلود یکساله

87,761