مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

384

دانلود:

172

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خطای حسابرسی: تأخیر در گزارش حسابرسی و نقش تعدیل گر مالکیت خانوادگی

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 70

چکیده

 درصد تجدید ارائه ی صورت های مالی و به تبع آن خطای حسابرسی در ایران به شدت بالاست و در عین حال, تأخیر در گزارش حسابرسی هم به شدت در حال نزول است. اگرچه تحقیقاتی درباره ی عوامل مؤثر بر خطای حسابرسی وجود دارد, اثر تأخیر در گزارش حسابرسی بر خطای حسابرسی با نقش تعدیل گر مالکیت خانوادگی تا کنون آزمون نشده است. یکی از عواملی که موجب افزایش توانایی کشف حسابرس می شود, تلاش حسابرسی یا مدت زمانی است که حسابرس برای رسیدگی ها صرف می کند؛ بنابراین می توان پیش بینی کرد تأخیر در گزارش حسابرسی با خطای حسابرسی رابطه ی منفی دارد. تحلیل مدل های رگرسیونی نشان می دهد تأخیر در گزارش حسابرسی با خطای حسابرسی نوع اول رابطه ی معناداری ندارد, اما با خطای حسابرسی نوع دوم رابطه ی منفی و معناداری برقرار می کند. همچنین, بین مالکیت خانوادگی با خطای حسابرسی نوع اول رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد, اما با خطای حسابرسی نوع دوم رابطه ی معناداری ندارد. سایر یافته ها نیز نشان می دهد مالکیت خانوادگی رابطه ی تأخیر در گزارش حسابرسی و خطای حسابرسی نوع دوم را تعدیل نمی کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی