مشخصات نشــریه

بررسیهای حسابداری و حسابرسی

بررسیهای حسابداری و حسابرسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

بررسیهای حسابداری و حسابرسی

صاحب امتیاز

: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2645-8020

شاپا الکترونیک

: 2645-8039

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: طاهر روشندل اربطانی

سردبیر

: دکتر ساسان مهرانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 61117637 (021)

نمابر

: 88006355 (021)

تارگاه

: acctgrev.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: acctgrev@ut.ac.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه شهید چمران خیابان جلال آل احمد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان الغدیر، دفتر مجلات و نشریات، کدپستی: 1411713114

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

260,783

دانلود یکساله

118,533