مشخصات نشــریه

بررسیهای حسابداری و حسابرسی

بررسیهای حسابداری و حسابرسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

بررسیهای حسابداری و حسابرسی

صاحب امتیاز

: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2645-8020

شاپا الکترونیک

: 2645-8039

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: طهمورث حسنقلی پور یاسوری

سردبیر

: دکتر ساسان مهرانی

مدیر اجرایی

: دکتر ساسان مهرانی

تلفن

: 61117637 (021)

نمابر

: 61117637 (021)

تارگاه

: acctgrev.ut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، بزرگراه شهید چمران خیابان جلال آل احمد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان الغدیر، دفتر مجلات و نشریات، کدپستی: 1411713114

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

232,609

دانلود یکساله

103,600

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID