مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانش حسابداری مالی
سال:1397 | دوره:5 | شماره:2 (پیاپی 17)
صفحه شروع:111 | صفحه پایان:130

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

383

دانلود:

260

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر کیفیت حسابرسی بر اختلاف صورتهای مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 130

چکیده

 هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اختلاف ارقام مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده می باشد. از آنجاکه پیرامون نحوه تاثیر مثبت و منفی کیفیت حسابرسی بر این اختلاف, دو تحلیل رقیب وجود دارد پژوهش حاضر به مطالعه تجربی تاثیر چهار معیار کیفیت حسابرسی شامل "نوع موسسه (دولتی یا خصوصی بودن), امتیاز کنترل کیفیت موسسه, اندازه موسسه حسابرسی و تخصص صنعت حسابرس" بر میزان اختلاف اقلام در صورت های مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده شامل «دارایی ها, بدهی ها, سود عملیاتی, سود (زیان) قبل از کسر مالیات, سود (زیان) بعد از کسر مالیات و جریان نقد عملیاتی» می پردازد. بدین منظور داده های مربوط به 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1395 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از رابطه مستقیم و معنادار بین نوع موسسه حسابرسی و امتیاز کنترل کیفیت موسسه حسابرسی با اختلاف ارقام مندرج در صورت سود و زیان حسابرسی شده و حسابرسی نشده است. به این ترتیب در شرکت هایی که توسط سازمان حسابرسی و موسسات دارای رتبه الف حسابرسی می شوند میزان اختلاف ارقام مندرج در صورت سود و زیان حسابرسی شده و حسابرسی نشده بیشتر است. بعلاوه, شواهد حاکی از آن است که اندازه موسسه حسابرسی و تخصص صنعت حسابرس بر اختلاف صورت های مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده تاثیری ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی