مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

315

دانلود:

73

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی اثر واکسن هپاتیت B چهارده سال پس از تزریق در کودکان شهر کاشان (88-1387)

صفحات

 صفحه شروع 104 | صفحه پایان 108

چکیده

 زمینه و هدف: برنامه کشوری واکسیناسیون علیه ویروس هپاتیت B از سال 1372 برای نوزادان متولد شده اجرا شده است. این مطالعه به منظور تعیین اثر واکسن هپاتیت B چهارده سال پس از تزریق در کودکان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه آینده‌ نگر تاریخی روی 200 کودک 14 ساله (100 پسر و 100 دختر) شهر کاشان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان طی سال ‌های 88-1387 انجام شد. افراد به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. از هر کودک 2 سی ‌سی خون اخذ و سرم آن جداسازی شد. سپس آزمایش anti-HBS و anti-HBC به روش الیزا انجام گرفت. نتیجه آزمایش anti-HBS بالاتر از IU/L 10 به عنوان ایمنی تلقی شد. در صورت مثبت بودن anti-HBC کودک به عنوان فرد مبتلا به عفونت هپاتیت B تلقی شد و آزمایش HBS Ag برای رد حالت هپاتیت مزمن فعال انجام شد. داده‌ ها با استفاده از نرم ‌افزار آماری SPSS-13, Chi-Square و Fisher’s exat test تجزیه و تحلیل شدند.یافته ‌ها: 92 دختر (92 درصد) و 95 پسر (95 درصد) و در مجموع 187 نفر (93.5 درصد) سطح سرمی anti-HBS مطلوب داشته و ایمن بودند. anti-HBC در 3 دختر (3 درصد) و 5 پسر (5 درصد) و در مجموع در 8 نفر (4 درصد) مثبت بود که در تمامی آنها سطح سرمیanti-HBS  کمتر یا مساوی10 IU/L  بود. در هیچ موردی HBS-Ag مثبت دیده نشد. ایمنی در کودکان با وزن هنگام تولد کمتر از 2.5 کیلوگرم در 11 نفر (61.1 درصد) از 18 کودک و در کودکان با وزن هنگام تولد بیشتر یا مساوی 2.5 کیلوگرم 176 نفر (96.7 درصد) از 182 نفر مشاهده شد (P<0.05).نتیجه‌ گیری: این مطالعه نشان داد که ایمنی ایجاد شده در اثر تزریق کامل واکسن هپاتیت B طبق برنامه کشوری (0-2-6 ماهگی) پس از گذشت 14 سال مطلوب می ‌باشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.