مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

161

دانلود:

44

استناد:

اطلاعات

عنوان

اثرات پیش درمانی پنتوکسی فیلین و N- استیل سیستئین بر آسیب کلیوی ایجاد شده به دنبال ایسکمی- پرفیوژن مجدد کبد

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 9

چکیده

 مقدمه: ایسکمی– پرفیوژن مجدد (IR) کبد از پیامدهای شایع اعمال جراحی به ویژه پیوند کبد می باشد که اغلب موجب اختلال عملکرد این عضو می شود. آسیب حاد کبدی ایجاد شده می تواند منجر به پاسخ های التهابی سیستمیک گردد که در نهایت موجب آسیب اعضای دور مانند قلب, ریه و کلیه می شود. در این مطالعه اثر یک مهارکننده قدرتمند تشکیل سیتوکین های التهابی (پنتوکسی فیلین,(PTX  و یک آنتی اکسیدان شناخته شده (-N استیل سیستئین,(NAC  بر اختلال عملکردی و استرس اکسیداتیو کلیه متعاقبIR  کبدی مورد بررسی قرار گرفت.روش: پنج گروه 6 تایی موش صحرایی نر استفاده شد. گروه اول شاهد (Sham) جراحی بود و در گروه دوم 90 دقیقه ایسکمی نسبی توسط مسدود نمودن شریان کبدی و ورید باب ایجاد و سپس پرفیوژن مجدد (4 ساعت) القا شد. در گروه سوم و چهارم,PTX  و NAC به صورت مجزا قبل از ایسکمی و در گروه آخر هر دو دارو با هم به صورت داخل صفاقی تزریق شد. آلانین ترانس آمیناز ((ALT, آسپارتات ترانس آمینازAST)), آلکالین فسفاتاز(ALK) , اوره و کراتینین (Cr) سرم و هم چنین میزان مالون دی آلدئید (MDA) و گلوتاتیون (GSH) بافت کلیه در کلیه گروه ها اندازه گیری و مقایسه شد.یافته ها: افزایش معنی دار غلظت سرمی  ALTو AST بیانگر ایجاد آسیب کبدی در گروه IR نسبت به گروه شاهد (Sham) بوده و افزایش معنی دار غلظت اوره و نیز افزایش میزان MDA و کاهش GSH بافت کلیه در گروه IR نسبت به گروه شاهد بیانگر ایجاد آسیب عملکردی و اکسیداتیو کلیوی بود. تجویز PTX به تنهایی و PTX+NAX توانست از افزایش غلظت MDA در کلیه به طور معنی داری جلوگیری نماید. هم چنین تجویز مجزا و هم زمان  PTXو NAC در پیشگیری از کاهش GSH کلیوی دارای اثر قابل توجهی بود.نتیجه گیری: پیش درمانی با PTX و NAC قبل از ایسکمی– پرفیوژن مجدد کبد می تواند اثرات حفاظتی در جلوگیری از ایجاد استرس اکسیداتیو کلیوی از طریق کاهش میزان MDA و حفظ غلظت گلوتاتیون سلولی داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  دلاوری، ف.، و کدخدایی، م.، و سیفی، ب.، و میکاییلی، س.، و شمس، ص.، و شهیدی، ح. (1389). اثرات پیش درمانی پنتوکسی فیلین و N- استیل سیستئین بر آسیب کلیوی ایجاد شده به دنبال ایسکمی- پرفیوژن مجدد کبد. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 18(1), 1-9. https://sid.ir/paper/524/fa

  Vancouver: کپی

  دلاوری فاطمه، کدخدایی مهری، سیفی بهجت، میکاییلی سعیده، شمس صدیقه، شهیدی حمید. اثرات پیش درمانی پنتوکسی فیلین و N- استیل سیستئین بر آسیب کلیوی ایجاد شده به دنبال ایسکمی- پرفیوژن مجدد کبد. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1389 [cited 2023January30];18(1):1-9. Available from: https://sid.ir/paper/524/fa

  IEEE: کپی

  دلاوری، ف.، کدخدایی، م.، سیفی، ب.، میکاییلی، س.، شمس، ص.، شهیدی، ح.، 1389. اثرات پیش درمانی پنتوکسی فیلین و N- استیل سیستئین بر آسیب کلیوی ایجاد شده به دنبال ایسکمی- پرفیوژن مجدد کبد. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, [online] 18(1), pp.1-9. Available: https://sid.ir/paper/524/fa.


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID