مشخصات نشــریه

مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی کرمان

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1023-9510

شاپا الکترونیک

: 2008-2843

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد حسین داعی پاریزی

سردبیر

: دکتر احمد غلامحسینیان

مدیر اجرایی

: دکتر احمد غلامحسینیان

تلفن

: 2114771 (0341)

نمابر

: 2114771 (0341)

تارگاه

: jkmu.kmu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بعد از چهارراه فرهنگیان، جنب دانشکده فنی، مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی، دبیرخانه مجله

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

2,150,188

دانلود یکساله

1,049,471

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID