مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

298

دانلود:

55

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فراوانی عوامل خطر بیماری های قلبی ـ عروقی در جامعه شهری و روستایی استان های اصفهان و مرکزی

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 14

چکیده

 زمینه: در کشور ما بیش از 40 درصد مرگ و میرها به علت بیماری های گردش خون است و شیوع بیماری های عروق کرونر در اصفهان بالاست.هدف: مطالعه به منظور تعیین شیوع عوامل خطر قلبی ـ عروقی در استان اصفهان و مرکزی انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال 80-1379 در دو استان اصفهان (مداخله) و مرکزی (شاهد) انجام شد. در استان اصفهان دو شهرستان اصفهان و نجف آباد و در مرکزی شهرستان اراک انتخاب شدند. با توجه به توزیع سنی, جنسی و شهری و روستایی هر استان, 6300 فرد بالای 19 سال (12600 نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. چربی های سرم شامل کلسترول تام, تری گلیسرید, کلسترول HDL, و قند خون ناشتا اندازه گ یر ی شد. فشار خون افراد با روش استاندارد سازمان بهداشت جهانی تعیین گردید. وزن, قد, محیط شکم و لگن افراد با یک لباس سبک و نازک اندازه گ یر ی شد. یافته ها: به ترتیب در استان اصفهان و مرکزی %3/34 و %2/32, حداقل یک عامل خطر و %3/19 و %15 حداقل دو عامل خطر داشتند. کلسترول LDL بالا شا یع تر ین عامل خطر مهم در کلیه گروه ها بود. همچنین کلسترول LDL بالا, کلسترول سرم بالا, پر فشاری خون در زنان و کلسترول سرم بالا و کلسترول HDL پایین و سیگار در مردان شایع تر بود (P<0.05). نتیجه گیری: شیوع عوامل خطر در دو جامعه مورد مطالعه بالا بود, لذا اجرای برنامه مداخله ای مناسب ضروری به نظر می رسد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.