مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی | سال:1389 | دوره:5 | شماره:ویژه نامه ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران | صفحه شروع:148 | صفحه پایان:148

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

596

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مهم ترین دسته از عوامل خطر در بروز بیماری های قلبی عروقی چیست؟ نتایج حاصله از مطالعه قند و لیپید تهران

صفحات

 صفحه شروع 148 | صفحه پایان 148

چکیده

 مقدمه: نظر به شیوع بالای عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی (CVD) در جمعیت شهری ایران, هدف تعیین اولویت آن ها نسبت به یکدیگر, با استفاده از شیوه ای جدید, برای استفاده در برنامه ریزی های بهداشتی است.مواد و روش ها: در یک مطالعه همگروهی مبتنی برجمعیت, 1802 مرد و 2301 زن ≥40 سال تهرانی (بدون CVD و مصرف داروهای قندخون) بررسی شدند. متغیرهای عوامل خطر CVD در ابتدای مطالعه اندازه گیری و یک تحلیل عاملی برروی متغیرهای پیوسته انجام گرفت تا متغیرهای جدید مستقل و استانداردشده ای تحت عنوان عامل حاصل شود که هریک نشانگر یک دسته از عوامل خطر مربوط به هم خواهدبود. خطرنسبی (RR) %20 بالا (افراد پر خطر) نسبت به %20 پایین (افراد کم خطر) هر یک از این عامل ها برای بروز CVD در یک مدل رگرسیونی کاکس (با تعدیل سن, مصرف سیگار و سابقه خانوادگی CVD) محاسبه و سپس با استفاده از آماره والد بایکدیگر مقایسه گردیدند.یافته ها: از 10 متغیر پایه تعداد 5 عامل استخراج شد: عامل تن سنجی (شامل نمایه توده بدنی, دور کمر و باسن), عامل قندخون (قندخون ناشتا و قندخون دو ساعته), عامل فشارخون (سیستول و دیاستول), عامل کلسترول (کلسترول تام و تریگلیسرید) و عامل لیپوپروتئین باچگالی بالا (HDL) (شامل HDL کلسترول و تریگلیسرید). سهم واریانس بیان شده درتحلیل عاملی درمردان %88.6 و درزنان %87.3 بود. در پیگیری با میانه 8.5 سال تعداد 198 واقعه قلبی عروقی در مردان و 128 واقعه در زنان مشاهده شد و کلیه عامل ها به جز عامل HDL دارای RR معنی داری برای بروز این وقایع بودند (P<0.05). در مردان RR عامل ها اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند (همگی در محدوه 1.7-2.2) و در زنان RR عامل کلسترول از RR سایر عامل ها بیش تر بود (3.4 برای کلسترول در مقابل 1.7-2.5 برای سایر عامل ها) اما این اختلاف به حد معنا داری نرسید (P>0.05).نتیجه گیری: برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی توجه یکسان به همه عوامل خطر چاقی, قندخون, فشارخون و چربی خون ضروری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID