مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

914

دانلود:

607

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین زمان بستری اضافی به علت ابتلای به عفونت های بیمارستانی با استفاده از معیارهای سیستم مراقبت از عفونت های بیمارستانی در ایران شیراز، 79-1378

صفحات

 صفحه شروع 585 | صفحه پایان 591

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 عفونت های بیمارستانی تهدیدی جدی برای سلامت و منابع مالی جامعه به شمار می رود. هدف از این مطالعه تعیین زمان بستری اضافی ناشی از ابتلای به عفونت های بیمارستانی در بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند می باشد. مواد و روشها: در این تحقیق تمام بیماران جراحی که در فاصله زمانی 1 اسفند 1378 تا 30 بهمن 1379 در بخش جراحی عمومی یکی از بیمارستان های دانشگاه شیراز بستری شدند تحت مطالعه قرار گرفتند. این بخش جراحی دارای 38 تخت فعال بیمارستان بود. این مطالعه به روش مورد- شاهدی لانه گزیده در یک هم گروه اجرا شد. هر بیماری که براساس تعاریف سیستم ملی مراقبت از عفونت های بیمارستانی یکی از چهار عفونت بیمارستانی شامل: عفونت مجاری ادراری، عفونت محل جراحی، سپسیس بالینی با پنومونی داشت به عنوان مورد، وارد مطالعه شد. برای هر مورد یک شاهد جور شده مناسب گردید و در مجموع 69 جفت مورد و شاهد تحت مطالعه قرار گرفتند.یافته ها: میزان بروز عفونت های بیمارستانی در طول مدت مطالعه 17.59% بود، میانگین مدت زمان بستری اضافی به علت چهار عفونت بیمارستانی اصلی 6.62 روز و زمان بستری اضافی برای عفونت مجاری ادراری، پنومونی، عفونت محل جراحی و سپسیس بالینی به ترتیب 4.4، 5.33، 8.73 و 9.2 روز به دست آمد. نتیجه گیری و توصیه ها: عفونت های بیمارستانی هزینه قابل ملاحظه ای به سیستم بهداشت و درمان کشور تحمیل می کند، بنابراین اتخاذ راهبرهایی برای کاهش بروز این عفونت ها مقرون به صرفه و توجیه پذیر می باشد. اساس چنین برنامه ای ایجاد یک سیستم مراقبت مناسب بر پایه معیارهای بین المللی است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عسکریان، مهرداد، وکیلی، محمود، و رستمی گوران، نرگس. (1383). تعیین زمان بستری اضافی به علت ابتلای به عفونت های بیمارستانی با استفاده از معیارهای سیستم مراقبت از عفونت های بیمارستانی در ایران شیراز,‌79-1378. مجله دانشکده پزشکی، 62(7)، 585-591. SID. https://sid.ir/paper/395305/fa

  Vancouver: کپی

  عسکریان مهرداد، وکیلی محمود، رستمی گوران نرگس. تعیین زمان بستری اضافی به علت ابتلای به عفونت های بیمارستانی با استفاده از معیارهای سیستم مراقبت از عفونت های بیمارستانی در ایران شیراز,‌79-1378. مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1383؛62(7):585-591. Available from: https://sid.ir/paper/395305/fa

  IEEE: کپی

  مهرداد عسکریان، محمود وکیلی، و نرگس رستمی گوران، “تعیین زمان بستری اضافی به علت ابتلای به عفونت های بیمارستانی با استفاده از معیارهای سیستم مراقبت از عفونت های بیمارستانی در ایران شیراز,‌79-1378،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 62، no. 7، pp. 585–591، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/395305/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی