مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: طب جنوب
سال:1395 | دوره:19 | شماره:1
صفحه شروع:63 | صفحه پایان:76

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

230

دانلود:

114

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی عضویت در گروه دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری بر اساس سبک های مقابله ای، سلامت روانی و هیجان خواهی

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 76

چکیده

 زمینه: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط سلامت روان, هیجان خواهی و سبک های مقابله با مصرف سیگار در دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی می باشد.مواد و روش ها: نمونه آماری تحقیق شامل 312 نفر از دانشجویان پسر می باشد که به صورت تصادفی ساده از بین کلیه دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 93-1392 انتخاب شده اند. روش این پژوهش همبستگی بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی, پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ, پرسشنامه هیجان خواهی آرنت و پرسشنامه سبک های مقابله ای فولکمن و لازاروس استفاده شده است. اطلاعات بعد از جمع آوری توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش 20 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که 118 نفر (37.8 درصد) از نمونه ها سیگاری و 194 نفر (62.2 درصد) غیرسیگاری می باشند. نتایج تحلیل ممیزی نشان داد که در بین متغیرهای موجود, جستجوی حمایت اجتماعی, گریز- اجتناب, شدت هیجان خواهی, مقابله رویارویی, جسمانی سازی علایم, مسوولیت پذیری و افسردگی می توانند عضویت در دو گروه دانشجویان پسر سیگاری و غیر سیگاری را پیش بینی کنند. جستجوی حمایت اجتماعی بالاترین نقش را در پیش بینی عضویت در گروه دانشجوی پسر سیگاری و غیرسیگاری نشان داد.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که متغیرهای هیجان خواهی, سبک های مقابله و سلامت روان در گرایش دانشجویان پسر به مصرف سیگار موثر است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.