مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در علوم پزشکی
سال:1379 | دوره:5 | شماره:پیوست 1
صفحه شروع:19 | صفحه پایان:20

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

338

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثرات پیش داروی میدازولام خوراکی و داخل بینی در بیهوشی کودکان

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 20

چکیده

 مقدمه. آمادگی روانی قبل از عمل از ارکان بیهوشی بوده و اغلب برای نیل به آن نیاز به تجویز پیش دارو است. در کودکان به دلیل وابستگی زیاد به والدین تجویز پیش دارو الزامی بوده و یکی از داروهایی که وسیعاً به صور مختلف به این منظور به کار گرفته شده میدازولام است. این مطالعه به منظور دستیابی به روش مناسبتر تجویز دارو پایه ریزی شد. روشها. مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده و روی 60 کودک سالم یک تا پنج ساله با عمل جراحی غیر گوارشی, در دو گروه 30 نفره صورت گرفت. به گروه اول 45 تا 60 دقیقه قبل از عمل مخلوط آب میوه و آمپول میدازولام با میزان 0.5ml/kg خورانده می شد و در گروه دوم پانزده دقیقه قبل از عمل آمپول میدازولام با میزان 0.2mg/kg در بینی چکانیده می شد. پس از جمع آوری داده ها, بیماران از نظر درجه اضطراب, میزان مقبولیت روش تجویز, میانگین تغییرات ضربان قلب موقع تجویز دارو و حین القای بیهوشی و تهوع و استفراغ در اطاق بهبودی مقایسه شدند. نتایج. شدت اضطراب موقع تجویز دارو به صورت معنی داری در گروه خوراکی کمتر از گروه تجویز داخل بینی بود (p<0.05). همچنین مقبولیت روش تجویز خوراکی به صورت معنی داری بیش از گروه تجویز داخل بینی بود (p<0.05). در سایر موارد مقایسه دو گروه تفاوت معنی داری نشان نداد. بحث. هر چند هر دو روش تجویز موثر و قابل قبول هستند ولی روش خوراکی برای کودک قابل قبول تر و با اضطراب کمتری همراه است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.