مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,266

دانلود:

326

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی ریسک عوامل موثر بر افت شنوایی کارگران در مواجهه با صدا در یک صنعت فلزی

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 44

چکیده

 زمینه وهدف: شرایط مواجهه شغلی کارگران از جمله تراز صدا, مدت زمان مواجهه, استفاده از وسایل حفاظت شنوایی در ابتلا کارگران به افت شنوایی ناشی از مواجهه با صدا تاثیرگذار است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ریسک عوامل موثر بر ابتلا به افت شنوایی شغلی در کارگران مواجهه یافته با صدا در یک فرایند صنعتی پرصدا بود.روش بررسی: در این مطالعه 70 نفر از کارگران شاغل در کارگاه های پرس یک کارخانه لوازم خانگی انتخاب گردیدند. اطلاعات مواجهه شغلی کارگران با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید و آزمون های شنوایی سنجی با استفاده از دستگاه ادیومتر شرکت Mevox صورت گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS16 و مدل رگرسیونی کاکس مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بر اساس نتایج مدل متغیرهای نوع شغل و نحوه استفاده از وسایل حفاظت شنوایی به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر ابتلا به عارضه افت شنوایی تعیین گردیدند. ریسک ابتلا در کارگرانی که از وسایل حفاظت شنوایی به صورت نامنظم استفاده می کردند 3.1 برابر کارگرانی که از وسایل به صورت مداوم استفاده می کردند, تعیین گردید. همچنین ریسک ابتلا به افت شنوایی در کارگران سیگاری 1.1 برابر کارگران غیرسیگاری تعیین گردید.نتیجه گیری: مدل توسعه داده شده به خوبی توانست تاثیر کمی شرایط مواجهه شغلی در محیط کار را بر ریسک ابتلا کارگران به افت شنوایی تبیین نماید. این روش نظام یافته می تواند به عنوان یک ابزار مفید جهت تعیین اثربخشی برنامه حفاظت شنوایی محسوب گردد و برای مدیران و کارشناسان اطلاعات مفیدی را در راستای اصلاح و بهبود برنامه ها ایجاد نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  فرهادیان، م.، و علی آبادی، م.، و شهیدی، ر. (1393). ارزیابی ریسک عوامل موثر بر افت شنوایی کارگران در مواجهه با صدا در یک صنعت فلزی. مهندسی بهداشت حرفه ای, 1(3), 37-44. https://sid.ir/paper/253343/fa

  Vancouver: کپی

  فرهادیان مریم، علی آبادی محسن، شهیدی رضا. ارزیابی ریسک عوامل موثر بر افت شنوایی کارگران در مواجهه با صدا در یک صنعت فلزی. مهندسی بهداشت حرفه ای. 1393 [cited 2023January31];1(3):37-44. Available from: https://sid.ir/paper/253343/fa

  IEEE: کپی

  فرهادیان، م.، علی آبادی، م.، شهیدی، ر.، 1393. ارزیابی ریسک عوامل موثر بر افت شنوایی کارگران در مواجهه با صدا در یک صنعت فلزی. مهندسی بهداشت حرفه ای, [online] 1(3), pp.37-44. Available: https://sid.ir/paper/253343/fa.