مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم پزشکی زانکو
سال:1394 | دوره:16 | شماره:48
صفحه شروع:33 | صفحه پایان:41

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

397

دانلود:

95

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وضعیت شنوایی و عوامل موثر بر آن در کارگران یکی از معادن منطقه مرکزی کشور

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 41

چکیده

 زمینه و هدف: افت شنوایی شایع ترین عارضه ناشی از مواجهه با صدای بالاتر از حد مجاز در محیط کار است که فاکتورهای متعدد دیگری نیز در بروز و تشدید آن نقش دارند. هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت شنوایی و عوامل موثر بر آن در کارگران یکی از معادن منطقه مرکزی کشور بود.روش بررسی: در مطالعه توصیفی - تحلیلی حاضر پس از شناسایی و ارزیابی منابع صوتی, وضعیت شنوایی و عوامل موثر بر آن در تعداد 55 نفر کارگر در معرض مواجهه با صدا و شاغل در فرآیند عملیاتی و تعداد 55 نفر از کارکنان اداری به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 انجام شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کار افراد موردمطالعه به ترتیب 34.02±5.7 و 9.62±3.2 بود. محدوده تراز کلی فشار صوت منابع صوتی 106-90 دسی بل برآورد شد. در فرکانس های 3 و 6 کیلوهرتز میانگین آستانه شنوایی در کارگران عملیات معدنی بالا بود. 58% افراد مورد مطالعه مبتلا به درجات مختلفی از افت بودند. میانگین آستانه شنوایی با افزایش سن و سابقه کار معنی دار بود (P<0.001). کاهش شنوایی در کارگران سیگاری مواجهه یافته با صدا 1.6 برابر بود.نتیجه گیری: به نظر می رسد کاهش شنوایی ناشی از صدا در کارگران عملیات معدنی به عنوان یک مشکل بهداشتی جدی مطرح است و در مواردی کاهش شنوایی شدید است. در نتیجه اجرای مناسب برنامه حفاظت شنوایی و اقدامات مهندسی کنترل صدا ضروری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی