مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سلامت و بهداشت اردبیل | سال:1394 | دوره:6 | شماره:5 | صفحه شروع:557 | صفحه پایان:564

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

136

دانلود:

88

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین میزان نیازهای درمانی پریودنتال بیماران همودیالیزی شهر یزد به منظور ارتقاء سلامت بیماران خاص

صفحات

 صفحه شروع 557 | صفحه پایان 564

چکیده

 زمینه و هدف: با توجه به اهمیت اطلاعات اپیدمیولوژیک که مورد نیاز هر سیستم بهداشتی درمانی جهت برنامهریزی, اجرا و ارزیابی وضعیت پریودنتال و نیازهای درمانی بیماران تحت درمان همودیالیز میباشد, این تحقیق در شهر یزد با استفاده از شاخص CPITN انجام شد. هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان نیازهای درمانی پریودنتال بیماران همودیالیزی شهر یزد به منظور ارائه به دست اندرکاران و مسوولین بهداشت و ارتقاء سلامت بیماران خاص بود.روش کار: در این مطالعه توصیفی, 100 نفر در دو گروه 50 نفری شامل افراد تحت درمان همودیالیز و افراد سالم انتخاب شدند, این افراد از لحاظ سن و جنس یکسان سازی شده و پس از ارائه آموزش های لازم و جلب همکاری, پرسشنامه ای که به این منظور تهیه شده بود, تکمیل گردید. شاخص CPITN با پروب مخصوص WHO در بیماران مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش در بررسی های آماری بین وضعیت پریودنتال و عوامل سن و میزان تحصیلات رابطه معنیداری نشان داد.نتیجه گیری: مطالعه موجود بیانگر این امر است که بیماری های لثه ای در جمعیت دیالیزی بسیار شایع میباشد. لذا بایستی ملاحظات ویژه درمانی پریودنتال در این بیماران انجام شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID